Konkurs za prijem asistenta – oblast “Zaštita šuma i lovno gospodarenje”

 u VIJESTI

Na osnovu člana 121. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“broj: 36/22), u skladu sa članom 233. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-35-1/23 od 26.07.2023. godine, na osnovu odluke Vijeća Fakulteta, broj:01/2461/23 od 21. 07. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-14-14/23 od dana 26.07.2023. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo br: 02-04-44125-28/23 od 19.10.2023.godine o o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu; Univerzitet u Sarajevu – Šumarski fakultet, raspisuje,

UNIVERZITET U SARAJEVU – ŠUMARSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE K O N K U R S za izbor

  1. PODRUČJE (OBLAST): „Zaštita šuma i lovno gospodarenje“, jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, puno radno vrijeme.                                                                                                             

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 112. stav (2), tačka a)  Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.):

Asistent: odgovorajući univerzitetski stepen s najmanje 240 ECTS bodova i najnižom ocjenom 8 ili 3,5 ili  VII  stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8

            Za navedenu  poziciju  zainteresirani  kandidati  dužni  su  dostaviti:  

  • (original ili ovjerenu fotokopiju);
  • (original ili ovjerenu fotokopiju);
  • (ukoliko kandidat istu ima)
  • (ukoliko kandidat iste ima)

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko naučnonastavno zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članovima 112., 117., 121.  Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.).

Obrazac Prijave može se preuzeti sa WEB stranice Univerziteta u Sarajevu – Šumarskog fakulteta u Sarajevu: www.sfsa.unsa.ba i web stranice Univerziteta u Sarajevu: www.unsa.ba

Kandidat koji bude izabran na navedenu poziciju dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Šumarski fakultet, Zagrebačka br. 22, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/812-490 ili putem e-maila: sekretar@sfsa unsa.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Recent Posts
Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt