Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1948. godine i među najstarijim je visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Tokom svoje historije Fakultet je prolazio različite faze svoga razvoja. Neke od njih su bile posebno dramatične.

Svo vrijeme svog postojanja Fakultet je nastojao da odgovori zadacima koje su pred njega postavljali duštvena zajednica i šumarska struka. Prateći savremene tokove razvoja naučne misli u oblasti šumarstva nastojali smo osmisliti odgovarajuće studijske programe kroz koje bismo na najprihvatljiviji način prenijeli stečena znanja o unaprjeđenju šuma i šumskog zemljišta kao prirodnog resursa naše Države. Kroz različite vidove saradnje sa šumarskom privredom nastojali smo aktuelizirati i stečena znanja diplomiranih inženjera i pomoći im u rješavanju problema sa kojima se svakodnevno susreću u praksi. Od 1996. godine educiramo i kadrove iz oblasti Hortikulture. Ovaj studij realizujemo angažmanom nastavnika sa Arhitektonskog i Poljoprivredno-prehrmabenog fakulteta.

Danas Šumarski fakultet predstavlja obnovljenu i podmlađenu univerzitetsku članicu koja sa moderno opremljenim učionicama, laboratorijma, nastavnim učilima i zbirkama nastoji realizirati svoju misiju i viziju. Nadamo se da smo u tome uspješni. Naš prioritet je i dalje, kadrovsko i materijalno jačanje. Svjesni smo da nam je za ostvarenje ovih ciljeva, pored pomoći Države, potrebno i puno vremena i vlastitog odricanja. U našim redovima danas su četiri redovna profesora, osam vanrednih profesora, osam docenata, pet viših asistenata i pet asistenta.

Naša postignuća rezultat su podrške mnogih prijatelja i kolega: iz šumarske operative u BiH; sa univerziteta iz Njemačke, Švajcarske, Italije, Španije, Francuske, Kanade, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Norveške, Austrije, Finske, iz humanitarnih organizacija “Hope”, Austrija i “Alisei”, Italija, nevladinih i vladinih organizacija: WUS Austrija, Fond otvoreno društvo BiH – fondacija SOROŠ, DAAD Njemačka, i mnogih drugih.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt