Šumsko bogatstvo Bosne i Hercegovine i potreba za njegovim racionalnijim korištenjem bili su glavni argumenti za osnivanje prvih institucija za obrazovanje šumarskih stručnjaka na njenim prostorima. Prvi Poljoprivredno-šumarski fakultet u Sarajevu, s poljoprivrednim i šumarskim odsjekom, osnovan je 1940. godine kao zaseban fakultet Univerziteta u Beogradu.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata, novoosnovani Poljoprivredno-šumarski fakultet u Sarajevu je počeo s radom u ljetnom semestru polovinom februara 1949. godine, upisom bosansko-hercegovačkih studenata koji su zimski semestar pohađali na fakultetima u Beogradu i Zagrebu. Na šumarskom odsjeku su obrazovani šumarski inženjeri općeg profila koji je podrazumijevao edukaciju za sve potrebe šumarske struke uključujući i potrebe industrijske prerade drveta. Studij je trajao osam semestara (četiri godine). Šumarski fakultet u Sarajevu, kao samostalna visokoškolska ustanova, počeo je s radom 1. 1. 1959. godine.

Uporedo s osnivanjem Fakulteta osnovani su u nastavni objekti kao podrška terenskoj nastavi i naučnoistraživačkom radu. Tako je Planinska botanička bašta, koja je smještena ispod vrha Trebevića, obnovljena i pripojena Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Sarajevu kao Planinska botanička bašta Alpinetum. Vremenom je površina ovog objekta povećana na 13,7 ha na kojoj je izgrađeno oko 5 km pješačkih staza duž kojih su uzgajane biljke koje su već uspijevale na datom području ili su bile donesene s okolnih planina. Na Alpinetumu je obnovljena stara zgrada a nešto kasnije izgrađena i ekološka stanica s laboratorijem za potrebe nastave iz botanike i fiziologije biljaka. Pored Alpinetuma, Fakultet je imao i Fakultetsko ogledno šumsko dobro Igman na kojem je tokom 20 godina upravljanja izgrađeno oko 200 km šumskih puteva, uspostavljena telefonska linija, izgrađen studentski dom, menza i upravna zgrada, vodoopskrbni sistem, dovedena električna energija te izgrađeni brojni drugi objekti za koje se pojavila potreba (lugarnice, privremeni objekti za smještaj radnika i opreme, i sl.). Fakultetsko ogledno šumsko dobro Igman je imalo ogroman značaj u realizaciji nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Treći nastavni objekat Fakulteta, Arboretum, je izgrađen na dijelu površine Fakultetskog poljoprivrednog dobra Slatina koje se nalazi sjeverozapadno od Sarajeva. Na 17,4 ha površine osnovane su: šumske zajednice, zbirka egzota, sistematska zbirka, eksperimentalna ploha, rasadnik, voćnjak, dvorište, i izgrađene upravna i stambena zgrada.

Studijski program na Šumarskom fakultetu u Sarajevu je više puta inoviran s ciljem iznalaženja najboljih rješenja u edukaciji šumarskih stručnjaka u datom vremenskom periodu. Prvi nastavni program studija, koji je donesen 1951. godine, inoviran je 1959. godine. Početkom nove školske 1959/60. godine, na Šumarskom fakultetu u Sarajevu osnovan je drvno-industrijski odsjek koji je 1961. godine prebačen na Mašinski fakultet u Sarajevu. Reformom obrazovnog procesa na Šumarskom fakultetu u Sarajevu su školske 1961./62. godine, na odsjeku za uzgajanje šuma i odsjeku za iskorišćavanje šuma, uvedeni studijski programi u trajanju od šest semestara (tri godine). Međutim, pošto se prethodnim studijskim programima nisu postigli očekivani rezultati, već od školske 1963./64. godine ponovo su organizirani studijski programi u trajanju od četiri godine na šumsko-gospodarskom odsjeku i odsjeku za iskorišćavanje šuma. Naredna revizija ovih studijskih programa uslijedila je 1967. godine.

Godine 1968. Fakultetsko ogledno šumsko dobro Igman pripojeno je Šumsko-industrijskom preduzeću Jahorina Pale čime je promijenjen koncept upravljanja i namjena prostora na kojem se ono nalazilo. Nakon ovog događaja, Šumarski fakultet u Sarajevu se susreo s brojnim poteškoćama u realiziranju terenske nastave i naučnoistraživačkog rada. Zbog toga je revizijom studijskih programa značajno smanjen broj dana terenske nastave koja se do tada izvodila na Igmanu. Reformom nastavnog procesa iz 1971. godine na Fakultetu su ukinuti odsjeci i usmjerenja te uveden jedinstveni studij za obrazovanje šumarskog stručnjaka. Pri izradi objedinjenog nastavnog plana i programa studija značajno je povećano učešće tehničkih (građevinskih) nastavnih disciplina. Pored prethodno navedenih reformi NPP izvršena je i reforma tokom 1985/86. akademske godine. Reforma nastavnog plana i programa provedena je 1996. godine i po novom planu i programu počela je nastava u školskoj 1996/97. godini. Pored studija Opšteg odsjeka (kasnije preimenovanog u odsjek Šumarstvo) započeo je studij na odsjeku Hortikultura.

U okviru reforme visokog obrazovanja zasnovane na Bolonjskom procesu, od školske 2005/2006. godine studij na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je koncipiran kao trociklični studij. Na oba odsjeka (Šumarstvo i Hortikultura) studij je stepenovan u tri ciklusa, u ukupnom trajanju od osam godina (3+2+3). I ciklus studija traje tri godine čijim se uspješnim okončanjem stiče diploma i zvanje bakalaureat/bachelor šumarstva (odnosno bakalaureat/bachelor hortikulture). Na II ciklusu studija, koji traje dvije godine, studenti stiču naprednija znanja i vještine iz oblasti šumarstva (hortikulture) i po njegovom okončanju zvanje magistar šumarstva (magistar hortikulture). Prva dva ciklusa studija nude stručna zvanja, bachelor/bakalaureat i magistar. III ciklus studija traje tri godine i predstavlja studij kojim se stiče naučno zvanje doktor biotehničkih nauka u oblasti šumarstva (odnosno hortikulture).

U okviru projekta “Jačanje edukacionih i obrazovnih kapaciteta za razvoj šumarske politike i ekonomike u regionu zapadnog Balkana” (FOPER), do 2006. do 2013. godine realiziran je međunarodni FPE Master program koji je trajao 4 semestra, u prvoj i drugoj generaciji ga je pohađalo više od 40 studenta. Nastava iz 29 predmeta se odvijala na engleskom jeziku uz učešće više od 40 predavača iz 15 zemalja svijeta.

Nastavni proces na Šumarskom fakultetu je kontinuirano unaprjeđivan. Tako je, na osnovu rezultata analiza koje su provedene u proteklom periodu (tokom tri godine izvođenja nastave na I ciklusu studija) koje su poslužile kao smjernice u daljnjem poboljšanju obrazovnog procesa na ovom studiju (logičniji redoslijed nastavnih disciplina, povoljnije radno sedmično opterećenje studenata i veći broj obaveznih izbornih predmeta) 2008. i 2009. godine provedeno inoviranje nastavnih planova i programa I ciklusa studija na oba odsjeka. Od školske 2008/09. godine započela je i prva generacija II ciklusa studija na oba odsjeka. U tu svrhu su pripremljeni studijski programi „Održivo upravljanje šumskim ekosistemima“ na odsjeku Šumarstvo i studij „Pejzažna arhitektura“ na odsjeku Hortikultura. Treći ciklus studija (doktorski studij) na odsjecima Šumarstvo i Hortikultura na Šumarskom fakultetu u Sarajevu je organiziran 2013. godine.

Tokom 2017. godine inovirani su nastavni planovi i programi I i II ciklusa studija na oba odsjeka čime se nastojalo unaprijediti obrazovni proces i prilagoditi ga zahtjevima tržišta radne snage u šumarstvu, hortikulturu i njima srodnim oblastima. U novim nastavnim planovima i programima su, pored inoviranja sadržaja i načina realizacije nastave, preciznije određeni ishodi učenja po pojedinim nastavnim disciplinama i ciljevi studija te povećan broj sati praktične nastave.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt