Studijski programi Fakulteta

Od svog osnivanja do danas Šumarski fakultet u Sarajevu je koncipirao i realizirao brojne studijske programe. Svima njima zajedničko je jedno – nastojanje da se što je moguće bolje i organizovanije prenesu odgovarajuća znanja i vještine na studente kao kadrove budućnosti u oblastima šumarstva, hortikulture i srodnim djelatnostima.

Trenutno se na Fakultetu realiziraju slijedeći studijski programi:

ŠUMARSTVO

I CIKLUS STUDIJA (Opširnije)

 • Zasnovan na Bolonjskim principima po kojem se svaka aktivnost studenta vrednuje određnim brojem bodova (ECTS)
 • Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
 • Ukupan broj ECTS: 180
 • Semestralni broj ECTS: 30
 • Kvalifikacija: Bachelor šumarstva  
 • Kompetencije: Posjedovanje operativnih znanja neophodnih za praćenje i realizaciju projekata u šumarstvu. Završeni studij I ciklusa dobra je polazna osnova za nastavak usavršavanja po studijskim programima II ciklusa koji traje dvije godine 
 • Potpun uvid u uspjeh studenta, njegova znanja i vještine stiče se uvidom u dodatak diplomi u kojemu su navedeni predmeti koje je student pohađao i rezultati (ocjene) koje je postigao 

II CIKLUS STUDIJA (Opširnije)

 • Naziv studijskog programa na II ciklusu studija na odsjeku Šumarstvo je „Održivo upravljanje šumskim ekosistemima“
 • Trajanje studija: 2 godine (4 semestra), u toku kojih su tri semestra predviđena za realizaciju nastave, a četvrti za izradu završnog rada
 • Ukupan broj ECTS: 120
 • Semestralni broj ECTS: 30
 • Kvalifikacija: Magistar šumarstva (ekvivalent ranijoj kvalifikaciji: diplomirani inžinjer šumarstva)
 • Namijenjen je prvenstveno potrebama šumarstva i srodnih oblasti a koncipiran je kao jedinstven studijski program s mogućim usmjerenjima koja se realizuju kroz programske module.
 • Programski moduli na studijskom programu su: Uzgajanje šuma, Iskorištavanje šuma sa šumskim komunikacijama, Zaštita šuma, Uređivanje šuma i Ekonomika, politika i organizacija šumarstva.
 • Programski moduli se studentima odobravaju pri samom upisu na II ciklus.

HORTIKULTURA

I CIKLUS STUDIJA (Opširnije)

 • Zasnovan na Bolonjskim principima po kojem se svaka aktivnost studenta vrednuje određnim brojem bodova (ECTS)
 • Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
 • Ukupan broj ECTS: 180
 • Semestralni broj ECTS: 30
 • Kvalifikacija: Bachelor hortikulture
 • Kompetencije: Posjedovanje operativnih znanja neophodnih za praćenje i realizaciju projekata u hortikulturi. Završeni studij I ciklusa dobra je polazna osnova za nastavak usavršavanja po studijskim programima II ciklusa koji traje dvije godine. 
 • Potpun uvid u uspjeh studenta, njegova znanja i vještine stiče se uvidom u dodatak diplomi u kojemu su navedeni predmeti koje je student pohađao i rezultati (ocjene) koje je postigao.

II CIKLUS STUDIJA (Opširnije)

 • Naziv studijskog programa na II ciklusu studija na odsjeku Hortikutura je „Pejsažna arhitektura“
 • Trajanje studija: 2 godine (4 semestra), u toku kojih su tri semestra predviđena za realizaciju nastave, a četvrti za izradu završnog rada
 • Ukupan broj ECTS: 120
 • Semestralni broj ECTS: 30
 • Kvalifikacija: Magistar hortikulture (ekvivalent ranijoj kvalifikaciji: diplomirani inžinjer hortikulture)
 • Studijski program kombinira znanja prirodnih i tehničkih nauka sa ciljem pozitivnog ekološkog i estetkog djelovanja na prostor, od malih vrtova do parkova i predjela.
 • Nastavni plan i program je koncipiran sa naglaskom na oblasti upravljanja, uzgoja, njege i zaštite zelenila te planiranja i projektovanja urbanih zelenih površina i pejsaža u savremenom sociološkom, ekonomskom i ekološkom kontekstu, doprinoseći razvoju kvaliteta životne sredine.

III CIKLUS STUDIJA (Opširnije)

 • Trajanje studija: 3 godine (6 semestara).
 • Ukupan broj ECTS: 180.
 • Semestralni broj ECTS: 30
 • Kvalifikacija: Doktor biotehničkih nauka u oblasti šumarstva ili hortikulture (Dr.sci.)
 • Studij je uređen prema pravilima studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu
Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt