Studijski programi Fakulteta

Od svog osnivanja do danas Šumarski fakultet u Sarajevu je koncipirao i realizirao brojne studijske programe. Svima njima zajedničko je jedno – nastojanje da se što je moguće bolje i organizovanije prenesu odgovarajuća znanja i vještine na studente kao kadrove budućnosti u oblastima šumarstva, hortikulture i srodnim djelatnostima.

Trenutno se na Fakultetu realiziraju slijedeći studijski programi:

STUDIJ U SKLADU SA BOLONJSKIM PROCESOM

I CIKLUS – BACHELOR
Prvi ciklus obrazovanja vodi ka zvanju Bachelor šumarstva ili Bachelor hortikulture. Traje tri godine (šest semestara). Realizuje se po dva aktuelna plana i programa. Po Planu i programu iz 2008. godine kada je izvršeno prvo revidiranje plana i programa (Plan I ciklusa 2008/2009. godina, odsjek Šumarstvo i Plan I ciklusa 2008/2009. godina odsjek Hortikultura) i Planu i programu iz 2017. godine kada je izvršeno drugo revidiranje (Plan I ciklusa 2017-2018 godina odsjeka Šumarstvo i Plan I ciklusa 2017-2018 godina odsjeka Hortikultura).

STRUKTURA studija u akademskoj 2021-2022 godini: Odsjek Šumarstvo; Odsjek Hortikultura

II CIKLUS – MASTER
Drugi ciklus obrazovanja vodi ka zvanju Magistar šumarstva ili Magistar hortikulture. Traje dvije godine (četiri semestra). Trenutno se izvode dva programa na službenim jezicima BiH, a povremeno i jedan međunarodni program na engleskom jeziku. Prvi Master studij, pod nazivom Održivo upravljanje šumskim ekosistemima, namijenjen je za šumarstvo i srodne oblasti. Drugi studij pod nazivom Pejsažna arhitektura koncipiran je za potrebe hortikulture i pejsažne arhitekture. Treći, međunarodni Master program organiziran je iz oblasti Šumarske politke i ekonomike (FOPER). Prvi ciklus ovog programa realiziran je tokom studijskih godina 2007/2008. i 2008/2009. godina sa partnerskim institucijama ovog programa. Drugi ciklus studija realizovan je u studijskoj 2010/2011. godini.

STRUKTURA studija u akademskoj 2021-2022 godini: Održivo upravljanje šumskim ekosistemima; Pejzažna arhitektura;

III CIKLUS – Ph.D.
Treći ciklus studija vodi ka zvanju Doktora biotehničkih nauka. Studij traje tri godine (šest semestara).

STUDIJ PRIJE UVOĐENJA BOLONJSKOG PROCESA

DIPLOMSKI
Diplomski studij se realizuje po nastavnom Planu i programu iz 1996/1997. godine. Traje četiri godine (osam semestara). Fakultet nakon reforme visokog obrazovanja i uvođenja studija u skladu sa Bolonjskim procesom ne upisuje studente po ovom programu od studijske 2005/2006. godine. Nastava se izvodi samo za zatečene studente. Sve obaveze po ovom Planu i programu moraju se okončati najkasnije do 31. 12. 2013. godine.

POSTDIPLOMSKI STUDIJ
Ovaj studij realizuje se po nastavnom Planu i programu iz 1998/1999. godine. Traje dvije godine (četiri semestra). Aktuelno je raliziranje ovog programa u pogledu nastave za studente upisane po Konkursu iz 2008. godine.
Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” 22/10), lica koja su započela postdiplomski studij za sticanje naučnog stepena magistra nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona, imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 30. 09. 2015. godine (čl. 171., stav 7.).
Fakulteti i akademije mogu organizirati nove cikluse postdiplomskog studija za sticanje naučnog zvanja magistra zaključno sa početkom 2011/2012. studijske godine, a upisani studenti imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 31. 12. 2016. godine.(čl. 171, stav 14).

DOKTOR NAUKA
Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” 22/10), lica koja su stekla naučno zvanje magistra nauka ili su započela studij za sticanje tog zvanja po propisima koji su važili prije uspostave studiranja po bolonjskom studiju imaju pravo na visokoškolskim ustanovama započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema odredbama ranijih propisa zaključno sa krajem studijske 2010./2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka na ovaj način može steći zaključno sa 30. 09. 2015. godine (čl. 171, stav 6.).

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt
Bosanski BS English EN