Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije na Univerzitetu u Sarajevu

Vodič za pristup informacijama koje su pod kontrolom organizacione jedinice UNSA-Šumarski fakultet sa pripadajućim obrascima (LINK)

Propisi Bosne i Hercegovine, Propisi Kantona Sarajevo, Propisi Univerziteta u Sarajevu

Propisi Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o budžetima u Federaciji BiH

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH


Propisi Šumarskog fakulteta

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto “Viši laborant”

Lista pitanja i literature za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na mjesto “Viši laborant”

Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vlastitih prihoda Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na mjesto “Pomoćni radnik-higijeničar”

Pitanja za usmeni ispit za prijem u radni odnos na radno mjesto “Pomoćni radnik-higijeničar”

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Pitanja, lista propisa i literature za usmeni ispit za prijem u radni odnos na radno mjesto „Pomoćni radnik – higijeničar“

Pravilnik o publicističkoj nagradi iz oblasti biotehničkih nauka Ad Gloriam Silvae

Poslovnik o radu Katedre

Poslovnik o radu Vijeća

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na UNSA-Šumarskom fakultetu

Poslovnik o radu Komisije za javne nabavke

Poslovnik o radu Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos pomoćnog radnika-higijeničara

Poslovnik o radu Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos Sekretara Fakulteta

Poslovnik o radu Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos

Pravilnik o poslovanju (u izradi)

Plan preventivnih mjera i plan djelovanja radi suzbijanja COVID 19

Odluke Vijeća Fakulteta vezane za nastavni proces u akademskoj 2020/2021 godini

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt