Treći ciklus studija u skladu sa Bolonjskim procesom traje tri godine (šest semestara). Pravilima studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se: detaljna organizacija, trajanje i izvođenje studija na Univerzitetu u Sarajevu, nositelji studija, uvjeti za upis na studije, način izvođenja nastave i istraživanja, postupak prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije, prava i obaveze doktoranta, sastav komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i konačne verzije doktorske disertacije, prava i obaveze mentora, kao i druga pitanja u vezi sa organizacijom i izvođenjem studija.

Link: http://www.unsa.ba/index.php/o-univerzitetu/propisi/pravila-studiranja-za-treci-ciklus-studija-na-univerzitetu-u-sarajevu-0

III CIKLUS – DOKTORAT 2013

Prva generacija studenata III ciklus studija je primljena u školskoj 2013/2014. godini. Treći ciklus se realizuje po

ADMINISTRATIVNA PROCEDURA ZA DOKTORSKI STUDIJ NA ŠUMARSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt