II CIKLUS – MASTER SUMARSTVA

Master studij traje dvije godine (četiri semestra) u toku kojih su tri semestra predviđena za realizaciju nastave, a četvrti za izradu završnog rad. Po završetku ovog studija, javnom odbranom završnog rada, stiče se zvanje Magistar struke u oblasti iz koje je organiziran studij.

Studijski program:

ODRŽIVO UPRAVLJANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA

Cilj studijskog programa je obrazovanje šumarskog stručnjaka sa znanjima i vještinama neophodnim za planiranje i realizaciju složenih zadataka pri upravljanju i gospodarenju šumskim resursima. Nakon završetka studija, stručnjaci ovog profila imaju napredna znanja iz biološko-uzgojnih, tehničkotehnoloških, uređajno-planskih, ekonomsko-organizacijskih i disciplina zaštite šumskih ekosistema koja im pomažu pri upravljanju i gospodarenju šumskim resursima na ekosistemskim osnovama i u uslovima njihovog višefuncionalnog korištenja.

Program studija 2023/2024 godine možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

Program studija 2022/2023 godine možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

Program studija 2021/2022 godine možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

Program studija 2020/2021 godine možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

Program studija 2019/2020 godine možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

Program studija 2017/2018 godine možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

Program studija 2008/2009 godine možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

Oblast usmjerenja odobrava se studentima na osnovu općeg uspjeha ostvarenog na studiju I ciklusa i iskazanog interesa uz zadovoljenje principa ravnomjerne zastupljenosti svih pet oblasti (20% studenata po oblasti). Najmanje tri izborna predmeta (7,5% ECTS) student bira iz uže oblasti a ostale po svojim sklonostima i interesovanjima.

Materijom izbornih predmeta i završnim radom omogućeno je bliže usmjerenje studenta ka jednoj od slijedećih oblasti: Uzgajanje šuma, Iskorišćavanje šuma sa šumskim komunikacijama, Zaštita šuma, Uređivanje šuma i Ekonomika i organizacija šumarstva.

Plan i program studija koncipiran je tako da se tokom tri semestra nastave pohađa trinaest obaveznih (60% ECTS) i šest izbornih predmeta (15% ECTS). Završni rad II ciklusa vrednovan je sa 30 ECTS (25%). Izborni predmeti se biraju po principu usmjerenog izbora iz pet ponuđenih paketa po užim oblastima.

Povjeravanje nastave u akademskoj 2023-2024. godini

odsjek Šumarstvo – II ciklus

Studijski program: “Održivo upravljanje šumskim ekosistemima” – I godina studija

 

Prvi (zimski) semestar
Šifra Naziv predmeta Profesor sati nastave  

ECTS

P V TN
C1101 Planiranje eksperimenata prof. dr. Azra Čabaravdić 2 2 0 5
C1102 Tipologija šuma prof. dr. Sead Vojniković 2 0 0 2
C1103 Uvod u naučni rad u šumarstvu i hortikulturi prof. dr. Dževad Termiz  

2

 

0

 

0

 

2

C1104 Šumske kulture i plantaže prof. dr. Sead Ivojević 2 2 3 5
C1105 Šumarska politika i zakonodavstvo prof. dr. Mersudin Avdibegović  

2

 

2

 

0

 

5

C1106 Iskorištavanje šuma 2 prof. dr. Jusuf Musić 2 2 2 5
Izborni predmet 1 – iz odobrenog PM 3
Izborni predmet 2 – slobodan izbor 3
Ukupno 12

+1

+2

8

+1

+0

5 30
Lista izbornih predmeta
Šifra progra mskog modula Naziv predmeta
C1107 Održivo korištenje ljekovitog, jestivog i aromatskog šumskog bilja  

prof. dr. Sead Vojniković

1 1 0 3
C1108 PM 3 Uzgajanje divljači prof. dr. Marijan Grubešić 1 1 1 3
C1109 PM 1 Melioracije degradiranih šuma prof. dr. Ćemal Višnjić 1 1 4 3
C1110 PM 4 Dendrometrijska analiza stabla prof. dr. Besim Balić 1 1 1 3
C1111 PM 2 Sigurnost pri šumskom radu prof. dr. Jusuf Musić 2 0 0 3
C1112 PM 2 Varijacije strukture i tehničkih svojstava drveta prof. dr. Velid Halilović 2 0 0 3
C1113 PM 5 Vrednovanje šumskih ekosistema prof. dr. Dženan Bećirović 1 1 0 3
C1114 PM 5 Marketing, trgovina i tržišta proizvoda šumarstva prof. dr. Dženan Bećirović 2 0 0 3

 

Drugi (ljetni) semestar
Šifra Naziv predmeta Profesor sati nastave  

ECTS

P V TN
C1215 Tehnike uzgajanja šuma prof. dr. Ćemal Višnjić 2 1 1 4
C1216 Projektovanje šumskih kamionskih

puteva

 

prof. dr. Dževada Sokolović

 

1

 

2

 

4

 

3

C1217 Entomofauna šumskih ekosistema prof. dr. Mirza Dautbašić 2 1 2 4
C1218 Patogeni šumskog drveća prof. dr. Tarik Treštić 2 1 2 4
C1219 Integralna zaštita šuma prof. dr. Osman Mujezinović 2 1 2 4
C1220 Inventure u šumama prof. dr. Besim Balić 2 2 2 5
Izborni predmet 1 – iz odobrenog PM 3
Izborni predmet 2 – slobodan izbor 3
Ukupno 11 8 13 30
Lista izbornih predmeta
C1221 Šifra

PM

Naziv predmeta Profesor
C1222 PM 2 Objekti na šumskim

kamionskim putevima

 

prof. dr. Dževada Sokolović

1 1 0 3
C1223 Zaštita tla prof. dr. Emira Hukić 1 1 3 3
C1224 Prirodni organski produkti prof. dr. Zahida Ademović 2 0 0 3
C1225 Fiziologija biljnog stresa prof. dr. Fatima Pustahija 2 0 0 3
C1226 Alohtone i invazivne

drvenaste vrste

 

prof. dr. Neđad Bašić

1 1 1 3
C1227 Rijetka i ugrožena flora BiH prof. dr. Faruk Bogunić 1 1 0 3
C1228 PM 3 Gospodarenje lovištima prof. dr Marijan Grubešić 1 1 2 3
C1229 Osnove molekularne

karakterizacije biljaka

prof. dr. Alma Hajrudinović-

Bogunić

1 1 0 3
C1230 PM 1 Pošumljavanje ekstremnih

staništa

prof. dr. Sead Ivojević 1 1 2 3
C1231 PM 4 Daljinska istraživanja –

satelitska detekcija

 

prof. dr. Azra Čabaravdić

2 1 0 3
C1232 PM 4 Dinamika prirasta stabala i

šumskih sastojina

 

prof. dr. Aida Ibrahimspahić

2 0 0 3
C1233 PM 4 Geoinformacione tehnologije

u šumarstvu

 

prof. dr. Admir Avdagić

1 1 0 3
C1234 PM 5 Računovodstvo i bilansiranje

u šumarstvu

 

prof. dr. Sabina Delić

2 0 0 3
C1235 PM 5 Upravljanje zaštićenim

područjima i ekoturizam

prof. dr. Mersudin

Avdibegović

2 0 1 3
PM 2 Šumska biomasa za energiju prof. dr. Velid Halilović 2 0 0 3

 

Treći (zimski) semestar
Šifra Naziv predmeta Profesor sati nastave  

ECTS

P V TN
C2336 Uređivanje šuma – planiranje gazdovanja šumama  

prof. dr. Ahmet Lojo

 

2

2  

0

 

5

C2337 Izrada izvedbenih projekata prof. dr. Ahmet Lojo 1 3 6 5
C2338 Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu  

prof. dr. Sabina Delić

 

2

 

2

 

2

 

5

C2339 Otvaranje šuma prof. dr. Dževada Sokolović 2 2 2 5
C2340 Oplemenjivanje šumskog drveća prof. dr. Dalibor Ballian 2 1 3 4
Izborni predmet 1 – iz odobrenog PM 3
Izborni predmet 2 – slobodan izbor 3
Ukupno 9

+2

+1

10

+0

+1

13 30
Lista izbornih predmeta
Šifra PM Naziv predmeta
C2341 Zaštićena šumska područja prof. dr. Sead Vojniković 1 1 2 3
C2342 PM 1 Očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća prof. dr. Dalibor Ballian 1 1 0 3
C2343 PM 1 Biodiverzitet šumskih ekosistema prof. dr. Sead Vojniković prof. dr. Ćemal Višnjić 1 1 2 3
C2344 PM 3 Monitoring u zaštiti šuma prof. dr. Osman Mujezinović 2 1 2 3
C2345 PM 3 Fitofarmacija u šumarstvu prof. dr. Osman Mujezinović 2 1 2 3
C2346 PM 4 Osnove modeliranja prirasta stabala i šumskih sastojina  

prof. dr. Aida Ibrahimspahić

2 0 0 3
C2347 PM 5 Politika, organizacija i zakonodavstvo lovne privrede prof. dr. Mersudin Avdibegović 2 0 1 3
C2348 PM 5 Odnosi sa javnošću u šumarstvu prof. dr. Dženan Bećirović 2 0 0 3
C2349 PM 2 Metode sanacije erodiranih terena  

prof. dr. Muhamed Bajrić

1 1 1 3
C2350 PM 2 Mehanizacija iskorištavanja šuma  

prof. dr. Velid Halilović

2 0 3 3

Legenda: P- predavanja; V- vježbe; TN- dana terenske nastave

 

Četvrti (ljetni) semestar
Završni rad II ciklusa studija Mentor: 30 ECTS

 

Procedura prijave teme završnog rada II ciklusa studija

Preko linka pogledajte Katalog tema završnih radova za studijsku 2019-2020 godinu za studente master studija se usvajaju za svaku tekuću godinu.

FOPER

Treći, međunarodni Master program organiziran je iz oblasti Šumarske politke i ekonomike (FOPER). Studij se realizuje na engleskom jeziku. Program studija usredsređen je na jačanje kapaciteta za edukaciju, obuku i istraživanje u oblasti moderne šumarske politike i ekonomike u jugoistočnoj Evropi. Kursevi studija organizirani su na način da postojeći predavači na šumarskim fakultetima u regionu, skupa sa eminentnim međunarodnim predavačima (po principu “predavanja u paru”) učestvuju u nastavnom procesu. U programu su pored šumarske politike, ekonomike, organizacije, zakonodavstva, menadžmenta i marketinga, kao glavnih oblasti obrazovanja, zastupljene i vještine komunikacije i pregovaranja, odnosi sa javnošću, metodika izrade naučnog rada i informacione tehnologije. Master program se po sistemu rotacije realizuje na dva univerziteta – Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Beogradu.

Prvi ciklus ovog programa realiziran je tokom studijskih godina 2007/2008. i 2008/2009. godina na partnerskim institucijama ovog programa. Pohađalo ga je 24 studenta iz Albanije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. U aprilu 2009. godine odbranjeni su i prvi završni radovi (master teze) na ovom studiju.

Drugi ciklus studija je realiziran u studijskoj 2010/2011. godini.

Pogledaj plan FOPER.

II CIKLUS – MASTER HORTIKULTURE

Master studij “Pejzažna arhitektura” traje dvije godine (četiri semestra) u toku kojih su tri semestra predviđena za realizaciju nastave, a četvrti za izradu završnog rad. Po završetku ovog studija, javnom odbranom završnog rada, stiče se zvanje Magistar struke u oblasti iz koje je organiziran studij.

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnjaka hortikulture sa znanjima i vještinama baziranim na ekološkim, tehničkim, biotehničkim, ekonomsko-organizacionim i umjetničkim disciplinama. Studijskim programom se stiču teoretska i praktična znanja neophodna za samostalno planiranje, projektovanje, upravljanje, njegu i zaštitu zelenih površina i pejsaža u savremenom sociološkom, ekonomskom i ekološkom kontekstu, doprinoseći razvoju kvaliteta životne sredine.

Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2008/2009

Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2017/2018

Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2019/2020

Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2020/2021

Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2021/2022

Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2022/2023

Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2023/2024

Plan i program studija koncipirani su tako da se naglasak daje na plansko-projektantske i upravljačke poslove u oblasti oplemenjivanja urbanog prostora i oblikovanja pejsaža. Studij ima petnaest obaveznih i šest izbornih predmeta. Izborni predmeti se biraju iz ponuđenih paketa, bez posebnih ograničenja, prema sklonostima i interesovanjima studenata.

Povjeravanje nastave u 2023-2024 godini

II ciklus studija – Pejsažna arhitektura

Prvi (zimski) semestar
Šifra  

Naziv predmeta

sati nastave  

ECT S

P V dana

terena

D1101 Planiranje eksperimenata prof. dr Azra Čabaravdić 2 2 0 5
D1102 Historija pejsažne arhitekture prof. dr. Dino Hadžidervišagić 3 1 2 5
D1103 Uvod u naučni rad u šumarstvu i hortikulturi prof. dr. Dževad Termiz 2 0 0 4
D1104 Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi prof. dr. Dalibor Ballian 2 2 0 5
 

D1105

Kompjutersko oblikovanje parkovskog prostora (CAD)  

doc. dr. Adis Muminović

 

2

 

2

 

0

 

5

Izborni predmet 1 3
Izborni predmet 2 3
 

Ukupno

11

(+2)

(+1)

7

(+0)

(+1)

 

2

 

30

Lista izbornih predmeta
D1106 Fiziologija biljnog stresa prof. dr. Fatima Pustahija 2 0 0 3
 

D1107

Održivo korištenje ljekovitog, jestivog i

aromatskog šumskog bilja

 

prof. dr. Sead Vojnikovic

 

1

 

1

 

0

 

3

D1108 Vrednovanje šumskih ekosistema prof. dr. Dženan Bećirović 1 1 0 3
D1109 Prirodni organski produkti prof. dr. Zahida Ademović 2 0 0 3
Drugi (ljetni) semestar
Šifra  

Naziv predmeta

 

Profesor

sati nastave  

 

ECTS

P V dana terena
D1210 Dendrologija – egzote i kultivari prof. dr. Neđad Bašić 3 2 4 5
D1211 Patogeni ukrasnog bilja prof. dr. Tarik Treštić 2 2 2 5
D1212 Štetnici urbanog zelenila prof. dr. Mirza Dautbašić 2 2 2 5
D1213 Oblikovanje vrtova prof. dr. Sead Ivojević 2 2 1 5
D1214 Marketing, trgovina i tržište u hortikulturi prof. dr. Dženan Bećirović 2 2 3 4
Izborni predmet 1 3
Izborni predmet 2 3
 

Ukupno

11

(+2)

(+1)

10

(+0)

(+1)

12

(13)

(14)

 

30

Lista izbornih predmeta
D1215 Tehnička svojstva drveta doc. dr. Jelena Knežević 2 0 0 3
 

D1216

Daljinska istraživanja urbanih i zaštićenih područja  

prof. dr Azra Čabaravdić

 

1

 

1

 

0

 

3

D1217 Fauna urbanih prostora prof. dr. Marijan Grubešić 2 0 2 3
 

D1218

Očuvanje genetske raznolikosti hortikulturnog drveća i grmlja  

prof. dr. Dalibor Ballian

 

1

 

1

 

0

 

3

D1219 Uzgajanje šuma posebne namjene prof. dr. Sead Ivojević 1 1 3 3
D1220 Upravljanje zaštićenim područjima i ekoturizam prof. dr. Mersudin Avdibegović 2 0 1 3
Treći (zimski) semestar
Šifra  

Naziv predmeta

sati nastave  

 

ECTS

P V dana terena
D2321 Projektovanje urbanog zelenila prof. dr. Dino Hadžidervišagić 2 3 2 5
D2322 Dizajn biljkama prof. dr. Alma Hajrudinović-Bogunić 1 1 0 3
 

D2323

Održivo upravljanje zemljištem u planiranju prostora  

prof. dr. Emira Hukić

 

2

 

0

 

2

 

3

D2324 Ekonomika urbanog prostora prof. dr. Sabina Delić 2 2 0 5
D2325 Parkovska baština prof. dr. Dino Hadžidervišagić 2 2 3 5
D2326 Urbanizam i životna sredina prof. dr. Nihad Čengić 1 2 0 3
Izborni predmet 1 3
Izborni predmet 2 3
 

Ukupno

10

(+2)

(+1)

10

(+0)

(+1)

7

(8)

(9)

 

30

Lista izbornih predmeta
D2327 Metode sanacije erodiranih terena prof. dr. Muhamed Bajrić 1 1 1 3
D2328 Zaštićena šumska područja prof. dr. Sead Vojniković 2 1 2 3
D2329 Biodiverzitet šumskih ekosistemima prof. dr. Sead Vojniković prof. dr. Ćemal Višnjić 1 1 2 3
D2330 Odnosi sa javnošću u šumarstvu prof. dr. Dženan Bećirović 2 0 0 3
D2331 Osnove modeliranja rasta stabala prof. dr. Aida Ibrahimspahić 2 0 0 3
D2332 Oštećenja i sanacije tla prof. dr. Emira Hukić 2 0 0 3

 

Četvrti (ljetni) semestar
Završni rad II ciklusa studija Mentor: 30 ECTS

 

Preko linka pogledajte Katalog tema završnih radova za studijsku 2019-2020 godinu za studente master studija se usvajaju za svaku tekuću godinu.
Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt