Ovdje možete pregledati publikacije čiji je izdavač ili suizdavač Šumarski fakultet u Sarajevu.

Safet Gurda: “Tehnologija drveta“, Udžbenik, 1999. godine.


Branimir Jovanović, Safet Gurda, Jusuf Musić, Muhamed Bajrić, Ahmet Lojo, Azra Čabaravdić: “Šumska biomasa -potencijalni izvor obnovljive energije u Bosni i Hercegovini“, Monografija, 2005. godine.


Safer Međedović, Aida Parić, Fatima Pustahija, Jasmina Hindija: “Uvod u biljnu fiziologiju“, Laboratorijski priručnik, 2006.godine.

Davorin Kajba, Dalibor Ballian: “Šumarska genetika“; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2007.

Dalibor Ballian: “Genetika s oplemenjivanjem šumskog drveća – Priručnik s teorijskim osnovama“. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2008.

Peter Herbst, Faruk Mekić, Avdibegović Mersudin, Schmithusen Franz. (Editors) : “Forstwirtschaft und Forstrecht in den Reformstaaten Mittel-und Osteuropas 1900 – 2007“, Forstwirtschaftliche Fakultat der Universitat Sarajevo, Sarajevo 2008.

Mersudin Avdibegović, Peter Herbst,  Franz Schmithusen (Editors): “Legal Aspects of European Forest Sustainable Development“, IUFRO Proceedings of papers, Faculty of Forestry University of Sarajevo, Sarajevo 2009.

Saša Kunovac: “Uputstvo za prebrojavanje divljači” – Priručnik; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2009.

Saša Kunovac, Faruk Mekić, Sead Vojniković, Ahmet Lojo, Mersudin Avdibegović, Emira Hukić: “Rejonizacija i kategorizacija lovišta u Federaciji Bosne i Hercegovine” – Univerzitetski udžbenik; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2009.

Safet Gurda: “Šumski proizvodi” (smolarenje, iskorišćavanje eteričnih ulja, pluta, like, kore, soka i treseta); Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2011.

Sabina Delić: “Osnove ekonomike šumarstva“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2011.

Dalibor Ballian, Davorin Kajba: “Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011.

Safer Međedović, Aida Parić, Fatima Pustahija, Erna Karalija: “Fiziologija biljaka” – Laboratorijski priručnik. Šumarsk fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2012.

Mersudin Avdibegović, Gerard Buttoud, Bruno Marić, Margaret Shannon (Editors): “Assessing Forest Governance in a Context of Change“, IUFRO Proceedings of abstracts, Faculty of Forestry University of Sarajevo, 2012.

Midhat Usčuplić: “Više gljive – Macromycetes“, Akademija nauka i umjetnosti BiH i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2012.

 

Izet Čengić: “Osnovi nauke o tlu: praktikum“; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2013.

Faruk Bogunić: “Sistematika biljaka – priručnik sa teorijskim osnovama“, Univerzitetski priručnik; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2013.

Dino Hadžidervišagić: “Projektovanje urbanog zelenila“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2013.

Fatima Pustahija, Aida Parić, Erna Karalija, Jasmina Čakar: “Propagacija biljaka kulturom in vitro – Laboratorijski praktikum; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2013.

Mersudin Avdibegović, Sead Vojniković, Faruk Bogunić, Saša Kunovac, Alma Hajrudinović, Mirza Dautbašić, Amila Brajić, Besim Balić, Sabina Delić, Senka Mutabdžija, Bruno Marić, Dženan Bećirović: “Razvoj regulatornih instrumenata šumarske politike – izdvajanje šuma visoke zaštitne vrijednosti (HCVF) na području Š.P.P. “Igmansko“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2013.

Dževada Sokolović, Muhamed Bajrić: “Otvaranje šuma” – Univerzitetski udžbenik; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2013.

Nenad Dimić, Snježana Hrnčić, Mirza Dautbašić: “Opšta entomologija“, Univerzitetski udžbenik, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2013.

Sead Vojniković, Besim Balić, Ćemal Višnjić: “Održivo korištenje ljekovitog jestivog i aromatskog šumskog bilja“; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2013.

Sabina Delić, Saša Kunovac, Dženan Bećirović, Mersudin Avdibegović, Senka Mutabdžija, Bruno Marić: “Ekonomski, ekološki i sociološki aspekti uzgajanja jelena lopatara na području kantona Sarajevo“; Monografija; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2014.

Neđad Bašić: “Dendrologija – priručnik za praktične vježbe“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2015.

Bruno Marić, Mersudin Avdibegović, Špela Pezdevšek Malovrh, Lidija Zadnik-Stirn, Donald Hodges, Dženan Bećirović (Editors): “Cross-sectoral policy impacts on managerial economics and accounting in forestry“, IUFRO Proceedings of extended abstracts, Faculty of Forestry University of Sarajevo, 2015.

Tarik Treštić: “Imele u Bosni i Hercegovini“, Monografija. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2015.

Safet Gurda, Jusuf Musić: “Anatomija i greške drveta“, Udžbenik. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2015.

Ćemal Višnjić, Besim Balić, Sead Vojniković, Faruk Mekić: “Meliorativna kategorizacija izdanačkih bukovih šuma na području kantona Sarajevo“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2016.

Mirza Dautbašić, Bojan Spasojević, Osman Mujezinović: “Dendroflora urbanog zelenila grada Mostara i njena zaštita“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2016.

Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović: “Integralna zaštita smrče – smjernice“, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2016.

Ahmet Lojo, Jusuf Musić: “Metodika izrade šumskogospodarske osnove – za šume i šumska zemljišta u državnoj svojini“, Naučna monografija; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2016.

Dalibor Ballian: “Varijabilnost crne topole (Populus nigra L.) i njeno očuvanje u Bosni i Hercegovini; Znanstvena monografija; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Silva Slovenica – Izdavački centar Šumarskog instituta Slovenije, 2017.

Velid Halilović: “Karakteristike i upotreba motornih pila“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2017.

Sabina Delić, Dženan Bećirović: “Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu”, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2017.

Sead Vojniković: “Zaštićena šumska područja u Bosni i Hercegovini“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2017.

Sead Vojniković, Neđad Bašić, Vladimir Beus: “Atlas šumske vegetacije i dendroflore Bosne i Hercegovine i susjednih područja“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 2017.

Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, Kenan Zahirović: “Atlas simptoma štetnih faktora na plemenitim lišćarima i voćkaricama u šumama Bosne i Hercegovine“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2018.

Besim Balić, Jusuf Musić, Ahmet Lojo: “Proizvodnost i kvalitetna struktura izdanačkih šuma bukve u Federaciji BiH – Zapreminske i sortimentne tablice stabala bukve izdanačkog porijekla“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2021.

Velid Halilović, Srđan Vasković, Dalibor Ballian: “Šumska biomasa za energiju“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2021.

Mersudin Avdibegović, Bruno Marić, Dženan Bećirović, Amila Brajić, Refik Hodžić, Špela Pezdevšek Malovrh: “Teoretski i praktični aspekti certificiranja u šumarstvu Bosne i Hercegovine“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2021.

Ćemal Višnjić, Sead Ivojević: “Podizanje i njega zelenila“, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2023.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt