I CIKLUS – BACHELOR ŠUMARSTVA

Cilj studija je obrazovanje šumarskog stručnjaka općeg profila sa izbalansiranim odnosom znanja općih, ekoloških, tehničko-tehnoloških i ekonomskih disciplina.

Nakon završetka studija, stručnjaci ovog profila imaju operativna znanja neophodna za praćenje i realizaciju projekata u šumarstvu. Završeni studij I ciklusa dobra je polazna osnova za nastavak usavršavanja po studijskim programima II ciklusa koji traju dvije godine.

Plan i program za studente koji su upisali studij 2008/2009. godine: Plan I ciklusa (2008/2009. godina), odsjek Šumarstvo

Plan i program za studente koji su upisali studij 2017/2018. godine: Plan I ciklusa (2017-2018 godina), odsjek Šumarstvo

Plan i program za studente koji su upisali studij 2019/2020 godine: Plan I ciklusa (2019-2020 godina), odsjek Šumarstvo

Plan i program za studente koji su upisali studij 2020/2021 godine: Plan I ciklusa (2020-2021 godina), odsjek Šumarstvo

Plan i program za studente koji su upisali studij 2021/2022 godine: Plan I ciklusa (2021-2022 godina), odsjek Šumarstvo

Plan i program za studente koji su upisali studij 2022/2023 godine: Plan I ciklusa (2022-2023 godina), odsjek Šumarstvo

Plan i program za studente koji su upisali studij 2023/2024 godine: Plan I ciklusa (2023-2024 godina), odsjek Šumarstvo

Pravila studiranja u okviru I ciklusa studija su definisana u dokumentu Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu

(Link na stranicu: http://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravila-studiranja-za-prvi-drugi-ciklus-studija-integrirani-strucni-i

Pravila studiranja iz 2010 mogu se preuzeti na Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz 2010

Povjeravanje nastave u akademskoj 2023-2024. godini

odsjek Šumarstvo – I ciklus

I godina studija

 

Prvi (zimski) semestar
šifra  

Naziv predmeta

 

Profesor

Sati nastave  

 

ECTS

predavanja vježbe dana terena
A1101 Hemija prof. dr. Zahida Ademović 3 3 0 7
A1102 Meteorologija sa klimatologijom prof. dr. Nusret Drešković 2 1 0 5
A1103 Botanika prof. dr. Faruk Bogunić 2 2 0 6
A1104 Matematika prof. dr. Senada Kalabušić 2 3 0 6
A1105 Premjer terena u šumarstvu i hortikulturi prof. dr. Muhamed Bajrić 2 3 3 6
Ukupno 11 12 3 30

  

Drugi (ljetni) semestar
šifra  

Naziv predmeta

 

Profesor

Sati nastave  

 

ECTS

predavanja vježbe dana terena
A1206 Fiziologija drveća prof. dr. Fatima Pustahija 2 3 0 6
A1207 Sistematska botanika prof. dr. Faruk Bogunić 2 2 4 5
A1208 Šumska transportna infrastruktura prof. dr. Dževada Sokolović 1 1 0 4
A1209 Pedologija 1 prof. dr. Emira Hukić 2 1 1 4
A1210 Ekološke osnove uzgajanja šuma prof. dr. Ćemal Višnjić 2 2 1 5
A1211 Dendrologija prof. dr. Neđad Bašić 3 2 4 6
Ukupno 12 11 9 30

 

  • II godina studija

 

Treći (zimski) semestar
šifra  

Naziv predmeta

 

Profesor

sati nastave  

ECT S

predavanja vježbe dana terena
A2312 Šumarska entomologija prof. dr. Mirza Dautbašić 2 2 2 6
A2313 Patologija šumskog drveća prof. dr. Tarik Treštić 2 2 2 6
A2314 Šumarska genetika prof. dr. Dalibor Ballian 2 2 0 5
A2315 Nauka o drvetu doc. dr. Jelena Knežević 2 2 0 5
A2316 Šumarska biometrika prof. dr. Azra Čabaravdić 2 2 0 5
Izborni predmet 3
Ukupno 10 (+2) 10 4 30
Lista izbornih predmeta
A2317 Uvod u hemiju okoliša prof. dr. Zahida Ademović 2 0 0 3
A2318 Istorija i sociologija šumarstva prof. dr. Mersudin Avdibegović 2 0 0 3
A2319 Zoologija u šumarstvu prof. dr. Osman Mujezinović 2 0 0 3
Četvrti (ljetni) semestar
ŠIFRA  

Naziv predmeta

sati nastave  

ECT S

predavanja vježbe dana terena
A2420 Uzgajanje šuma prof. dr. Ćemal Višnjić 2 2 4 6
A2421 Dendrometrija prof. dr. Besim Balić 3 2 4 6
A2422 Nauka o šumskoj vegetaciji prof. dr. Sead Vojniković 2 2 6 5
A2423 Osnove mehanizacije šumarstva prof. dr. Velid Halilović 2 2 2 5
A2424 Pedologija 2 prof. dr. Emira Hukić 2 2 4 5
Izborni predmet 3
Ukupno 11(+2 ili 1) 10(+0 ili1) 20 30
Lista izbornih predmeta
A2425 Ishrana biljaka u

rasadnicima

prof. dr. Fatima Pustahija 2 0 0 3
A2426 Gljive u šumskim

ekosistemima

prof. dr. Tarik Treštić 2 0 1 3
A2427 Geoinformacione

tehnologije u šumarstvu

prof. dr. Admir Avdagić 1 1 0 3
A2428 Prašume i zaštitne šume prof. dr. Ćemal Višnjić 1 1 0 3

 

  • III godina studija

  

Peti (zimski) semestar
 

Naziv predmeta

Sati nastave  

 

ECTS

predavanja vježbe dana terena
A3529 Prirast i prinos šuma prof. dr. Aida Ibrahimspahić 3 2 0 6
A3530 Osnove šumarske politike i ekonomike prof. dr. Dženan Bećirović 2 3 0 6
A3531 Uređivanje bujica prof. dr. Muhamed Bajrić 2 2 3 5
A3532 Zaštita šuma prof. dr. Osman Mujezinović 2 2 2 5
A3533 Lovstvo prof. dr. Marijan Grubešić 2 2 2 5
Izborni predmet 3
Ukupno 10 (+2) 12 7 30
Lista izbornih predmeta
A3534 Tehničke karakteristike i upotreba drveta prof. dr. Velid Halilović 2 0 0 3
A3535 Genetski modificirano drveće prof. dr. Dalibor Ballian 2 0 0 3
Šesti (ljetni) semestar
Šifra  

Naziv predmeta

Sati nastave  

 

ECTS

predavanja vježbe dana terena
A3636 Uređivanje šuma – osnovi prof. dr. Ahmet Lojo 3 2 2 6
A3637 Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja prof. dr. Sead Ivojević 2 2 4 5
A3638 Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu prof. dr. Mersudin Avdibegović 2 2 2 5
A3639 Ekonomika šumarstva prof. dr. Sabina Delić 2 2 0 5
A3640 Iskorištavanje šuma 1 prof. dr. Jusuf Musić 3 2 4 6
Izborni predmet 3
Ukupno 12 (+1 ili 2) 10 (+1) 12 30
Lista izbornih predmeta
A3641 Certificiranje gospodarenja šumskim resursima prof. dr. Mersudin Avdibegović 1 1 1 3
A3642 Prostorna struktura šumskih sastojina prof. dr. Aida Ibrahimspahić 2 0 0 3

 

I CIKLUS – BACHELOR HORTIKULTURE

Cilj studija je obrazovanje stručnjaka iz oblasti hortikulture općeg profila sa izbalansiranim odnosom znanja općih, ekoloških, tehničko-tehnoloških i ekonomskih disciplina. Nakon završetka studija, stručnjaci ovog profila imaju operativna znanja neophodna za praćenje i realizaciju projekata u hortikulturi. Završeni studij I ciklusa dobra je polazna osnova za nastavak usavršavanja po studijskim programima II ciklusa koji traju dvije godine.

Plan i program za studente koji su upisali studij 2008/2009. godine: Plan I ciklusa (2008/2009. godina), odsjek Hortikultura

Plan i program za studente koji su upisali studij 2017/2018. godine: Plan I ciklusa (2017-2018 godina), odsjek Hortikultura

Plan i program za studente koji su upisali studij 2019/2020 godine: Plan I ciklusa (2019-2020 godina), odsjek Hortikultura

Plan i program za studente koji su upisali studij 2020/2021 godine: Plan I ciklusa (2020-2021 godina), odsjek Hortikultura

Plan i program za studente koji su upisali studij 2021/2022 godine: Plan I ciklusa (2021-2022 godina), odsjek Hortikultura

Plan i program za studente koji su upisali studij 2022/2023 godine: Plan I ciklusa (2022-2023 godina), odsjek Hortikultura

Plan i program za studente koji su upisali studij 2023/2024 godine: Plan I ciklusa (2023-2024 godina), odsjek Hortikultura

Pravila studiranja u okviru I ciklusa studija su definisana u dokumentu Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu

(Link na stranicu: http://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravila-studiranja-za-prvi-drugi-ciklus-studija-integrirani-strucni-i

Pravila studiranja iz 2010 mogu se preuzeti na Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz 2010

Povjeravanje nastave u akademskoj 2023-2024. godini

odsjek Hortikultura – I ciklus

I godina studija

 

Prvi (zimski) semestar
Šifra  

Naziv predmeta

 

Profesor

Sati nastave  

 

ECTS

predavanja vježbe dana terena
B1101 Hemija prof. dr. Zahida Ademović 3 3 0 7
B1102 Meteorologija sa klimatologijom prof. dr. Nusret Drešković 2 1 0 5
B1103 Botanika prof. dr. Faruk Bogunić 2 2 0 6
B1104 Matematika prof. dr. Senada Kalabušić 2 3 0 6
B1105 Premjer terena u šumarstvu i hortikulturi prof. dr. Muhamed Bajrić 2 3 3 6
Ukupno 11 12 3 30

 

Drugi (ljetni) semestar
Šifra  

Naziv predmeta

Sati nastave  

 

ECTS

preda vanja vježbe dana terena
B1206 Hortikulturna fiziologija prof. dr. Fatima Pustahija 2 2 0 5
B1207 Sistematska botanika prof. dr. Faruk Bogunić 2 2 4 5
B1208 Genetika u hortikulturi prof. dr. Dalibor Ballian 2 2 0 5
B1209 Pedologija 1 prof. dr. Emira Hukić 2 1 0 4
B1210 Ekološke osnove gospodarenja urbanim zelenilom prof. dr. Ćemal Višnjić 2 2 1 5
B1211 Dendrologija prof. dr. Neđad Bašić 3 2 4 6
Ukupno 13 11 9 30

odsjek Hortikultura – I ciklus- II godina studija

 

Treći (zimski) semestar
Šifra  

Naziv predmeta

 

Profesor

sati nastave  

 

ECTS

predavanj a vježbe dana terena
B2312 Hortikulturna entomologija prof. dr. Mirza Dautbašić 2 2 2 5
B2313 Patologija ukrasnog bilja prof. dr. Tarik Treštić 2 2 2 5
B2314 Biometrika prof. dr. Azra Čabaravdić 2 2 0 5
B2315 Travnjaci prof. dr. Ćemal Višnjić 1 2 3 4
B2316 Osnove građevinarstva prof. dr. Nerman Rustempašić 2 1 2 4
B2317 Slobodno crtanje prof. dr. Lada Pervan 1 2 0 4
Izborni predmet 3
Ukupno 10

(+2)

11

(+0)

9 30
Lista izbornih predmeta
B2318 Uvod u hemiju okoliša prof. dr. Zahida Ademović 2 0 0 3
B2319 GMO u hortikulturi prof. dr. Dalibor Ballian 2 0 0 3
Četvrti (ljetni) semestar
Šifra  

Naziv predmeta

sati nastave  

ECTS

predavanja vježbe dana T
B2420 Anatomija i greške drveta doc. dr. Jelena Knežević 2 2 0 5
B2421 Dendrometrija prof. dr. Besim Balić 2 2 2 5
B2422 Nauka o šumskoj vegetaciji prof. dr. Sead Vojniković 2 2 6 6
B2423 Cvjećarstvo prof. dr. Jasna Avdić 3 1 2 5
B2424 Pedologija 2 prof. dr. Emira Hukić 2 2 4 6
Izborni predmet 3
Ukupno 11

(+1)

9

(+1)

14

(15)

30
Lista izbornih predmeta
B2425 Vrtni i parkovski mobilijar prof. dr. Dino Hadžidervišagić 1 1 1 3
B2426 Kamenjare u hortikulturi prof. dr. Dino Hadžidervišagić 1 1 1 3

odsjek Hortikultura – I ciklus- III godina studija

 

Peti (zimski) semestar
Šifra  

Naziv predmeta

Sati nastave  

ECTS

predavanja vježbe dana terena
B3527 Uvod u urbanizam prof. dr. Dubravko Aleksić 2 2 0 5
B3528 Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja prof. dr. Sead Ivojević 2 2 3 5
B3529 Zaštita bilja prof. dr. Osman Mujezinović 2 2 0 5
B3530 Ishrana biljaka prof. dr. Fatima Pustahija 2 2 0 5
B3531 Dinamika rasta i razvoja stabala prof. dr. Aida Ibrahimspahić 1 1 2 3
B3532 GIT u hortikulturi doc. dr. Admir Avdagić 1 2 2 4
Izborni predmet 3
Ukupno 10

(+1)

11

(+1)

7 30
Lista izbornih predmeta
B3533 Biljni aranžmani u enterijerima prof. dr. Jasna Avdić 1 1 0 3
B3534 Kultura in vitro prof. dr. Fatima Pustahija 1 1 0 3

 

Šesti (ljetni) semestar
Šifra Naziv predmeta Sati nastave  

ECTS

predavanja vježbe dana T
B3635 Mehanizacija u hortikulturi prof. dr. Velid Halilović 2 2 3 5
B3636 Osnove projektovanja urbanog zelenila prof. dr. Dino Hadžidervišagić 1 2 2 4
B3637 Podizanje i njega zelenila prof. dr. Ćemal Višnjić 2 2 3 5
B3638 Katastar urbanog zelenila prof. dr. Alma Hajrudinović-Bogunić 1 1 3 3
B3639 Osnove ekonomike u hortikulturi prof. dr. Sabina Delić 2 2 0 5
B3640 Organizacija poslovanja u hortikulturi prof. dr. Mersudin Avdibegović 2 2 1 5
Izborni predmet 3
Ukupno 10 11 12 30
Lista izbornih predmeta
B3641 Sakralna hortikultura prof. dr. Sead Ivojević 1 1 2 3
B3642 Korištenje drveta iz urbanih sredina prof. dr. Jusuf Musić 2 0 1 3
B3643 Vodene površine u urbanom

zelenilu

prof. dr. Jasna Avdić 1 1 0 3
Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt