KATEDRA ZA EKOLOGIJU ŠUMA I URBANOG ZELENILA

NASTAVNI PROCES:

 • nauka o šumskoj vegetaciji
 • opća i sistematska botanika
 • dendrologija
 • katastar urbanog zelenila
 • fiziologija biljaka
 • hemija
 • nauka o tlu

NAUČNOISTRAŽIVAČKA I STRUČNA DJELATNOST:

 • istraživanja šumskih ekosistema, kartiranje šumske vegetacije, tipološka istraživanja, istraživanja biodiverziteta u šumskim ekosistemima, rad na uspostavi, klasifikaciji i monitoringu zaštićenih šumskih područja,
 • identifikacija, ocjena kvaliteta i kartiranje tla šumskih ekosistema, ocjene uticaja sistema upravljanja zemljištem na funkcije tla,
 • florističke studije usmjerene ka detekciji rijetkih, ugroženih i endemičnih biljaka u funkciji kvalificiranja potencijalno zaštićenih područja, posebice kroz sistem šuma visoke zaštitne vrijednosti (HCVF-a),
 • istraživanje specifičnih biljnih grupa upotrebom  morfometrijskih, molekularnih i genomskih alata koja imaju cilj analizu i detekciju rijetkih i neprepoznatih oblika biljne raznolikosti u Bosni i Hercegovini i regionu,
 • istraživanja ekologije i morfologije autohtone dendroflore te biljne sistematike korištenjem molekularno-genetičkih i citogenetičkih metoda.
 • identifikacija i katalogizacija urbane i periurbane dendroflore te katastar urbanog zelenila.
 • istraživanja biljaka u ex i in vitro uslovima, ekofiziološka istraživanja s posebnim osvrtom na uticaj stresnih uslova, ishrana biljaka, identifikacija sekundarnih metabolita u biljkama, , upotreba te analiza antioksidacijske i antimikrobne aktivnosti.

UPOSLENICI NA KATEDRI

Redovni profesori: 4

vanredni profesori: 2

Docenti: 1

Asistenti: 1

Laborant: 1

• dr. sc. Sead Vojniković, redovni profesor

Reference (link) 

Predmeti: Nauka o šumskoj vegetaciji, Tipologija šuma, Zaštićena šumska područja, Biodiverzitet šumskih ekosistema i Održivo korištenje ljekovitog jestivog i aromatskog bilja

• dr. sc. Fatima Pustahija, redovni profesor

Reference (link)

Predmeti: Fiziologija drveća, Hortikulturna fiziologija, Ishrana biljaka, Ishrana biljaka u rasadnicima, Kultura in vitro i Fiziologija biljnog stresa

• dr. sc. Faruk Bogunić, redovni profesor

Reference (link)

Predmeti: Botanika, Sistematska botanika i Rijetka i ugrožena flora Bosne i Hercegovine

• dr. sc. Neđad Bašić, redovni profesor

Reference (link) 

Predmeti: Dendrologija, Invazivne i alohtone drvenaste vrste i Dendrologija egzote i kultivari

dr.sc Zahida Ademović, vanredni profesor

Reference (link)

Predmeti: Hemija, Uvod u hemiju okoliša, Prirodni organski produkti

• dr. sc. Alma Hajrudinović-Bogunić, vanredni profesor

Reference (link) 

Predmeti: Dendrologija, Dendrologija – egzote i kultivari, Invazivne i alohtone drvenaste vrste, Katastar urbanog zelenila i Dizajn biljkama

• dr. sc. Emira Hukić, vanredni profesor

Reference (link) 

Predmeti: Pedologija 1, Pedologija 2, Zaštita tla, Održivo upravljanje zemljištem u planiranju prostora i Oštećenja i sanacije tla

• Mirsada Starčević, mr. šumarstva, viši asistent

Reference (link) 

Asistent na oblasti Ekologija šuma

• Mirel Subašić, mr. hemije

Reference (link) 

Viši samostalni laborant za nastavne discipline iz područja hemije, pedologije i fiziologije biljaka.

U radu Katedre učestvuju prof. dr. sc. Vladimir Beus, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i prof. dr. sc. Safer Međedović, profesor emeritus.

RAZVOJ KATEDRE

Osamostaljivanjem Šumarskog fakulteta 1959. godine, većina nastavnih disciplina (hemija, botanika s fiziologijom biljaka, meteorologija s klimatologijom, pedologija, dendrologija, fitocenologija, oplemenjivanje šumskog drveća) je smještena u Katedru za uzgajanje šuma gdje su se zadržale i razvijale narednih 10 godina. Tokom 1969. godine dolazi do restrukturiranja organizacionih jedinica na Fakultetu, integriranjem prethodno spomenutih zavoda u Zavod za ekologiju. Istovremeno se osniva i Zavod za fiziologiju i oplemenjivanje šumskog drveća, koji u budućoj organizacionoj shemi integrira oblast fiziologije bilja u Zavod za ekologiju, a oplemenjivanje bilja u Zavod za uzgajanje šuma. Ponovnom reorganizacijom Fakulteta, zavodi se preimenuju u katedre kada se osniva Katedra za ekologiju šuma. Osnivanjem Smjera za hortikulturu 1996. godine Katedra mijenja ime u Katedru za ekologiju šuma i urbanog zelenila.

Poslove šefa Katedre su obavljali: prof. dr. sc. Pavle Fukarek, prof. dr. sc. Vitomir Stefanović, prof. dr. sc. Čedomir Burlica, prof. dr. sc. Vladimir Beus, prof. dr. sc. Safer Međedović, prof. dr. sc. Faruk Bogunić, prof. dr. sc. Sead Vojniković i prof. dr. sc. Azra Tahirović.

Rad Katedre su obilježili istaknuti istraživači: prof. dr. sc. Pavle Fukarek i prof. dr. sc. Milivoj Ćirić, također, članovi ANUBiH. Značajan trag u razvoju i promociji Katedre su ostavili naši nastavnici i saradnici u penziji prof. dr. sc. Izet Čengić, vanredni profesor i Kornelija Pintarić, dipl. ing. hemije.

Značajnu pomoć u skorijim godinama pružile su dr. sc. Erna Karalija, vandredni profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta i dr. sc. Jasmina Čakar, docent sa Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, te dr. sc. Hamid Čustović redovni profesor sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt