KATEDRA ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA, PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE U ŠUMARSTVU I HORTIKULTURI

NASTAVNI PROCES:

Nastava na I ciklusu studija:

 • Premjer terena u šumarstvu i hortikulturi,
 • Šumska transportna infrastruktura
 • Uređivanje bujica,
 • Nauka o drvetu
 • Tehničke karakteristike i upotreba drveta
 • Osnove mehanizacije šumarstva
 • Iskorištavanje šuma 1
 • Anatomija I greške drveta
 • Mehanizacija u hortikulturi
 • Korištenje drveta iz urbanih sredina
 • Osnove projektovanja urbanog zelenila
 • Vrtni i parkovski mobilijar
 • Kamenjare u hortikulturi.

Nastava na II ciklusu studija:

 • Otvaranje šuma
 • Projektovanje šumskih kamionskih puteva
 • Objekti na šumskim kamionskim putevima
 • Varijacije strukture i tehničkih svojstava drveta
 • Metode sanacije erodiranih terena
 • Šumska biomasa za energiju
 • Mehanizacija iskorištavanja šuma,
 • Iskorištavanje šuma 2
 • Sigurnost pri šumskom radu, Iskorištavanje šuma i šumski okoliš
 • Tehnička svojstva drveta
 • Projektovanje urbanog zelenila

III ciklus studija (PhD):

 • Iskorištavanje šuma i šumski okoliš
 • Studija rada i vremena u iskorištavanju šuma
 • Ergonomija u iskorištavanju šuma
 • Savremene tehnologije u iskorištavanju šuma
 • Korištenje šumske biomase
 • Eksploatacija šumske transportne infrastrukture
 • Klasične i savremene metode projektovanja šumske transportne infrastrukture
 • Ekološki prihvatljive metode uređenja bujičnih slivova
 • Savremeni materijali u protiverozionim radovima
 • Projekti u pejzažnoj arhitekturi
 • Planiranje i projektovanje urbanog zelenila
 • Urbani otvoreni prostori i rekonstrukcija urbanog zelenila

NAUČNOISTRAŽIVAČKI I STRUČNI RAD :

Katedre za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi pokriva veoma široko područje, uglavnom primijenjenih naučnih znanja šumarskog inženjerstva i inženjerstva urbanih prostora. U naučnoistraživačkoj djelatnosti izdvajaju se istraživanja strukture drvnih proizvoda, ekološki prihvatljivih tehnologija iskorištavanja šuma, sanacije erodiranih terena, korištenja šumske biomase, otvaranja šuma, projektovanja šumskih puteva i projektovanja urbanog zelenila. Rezultati istraživanja članova Katedre, u zemlji i u inozemstvu, prepoznatljivi su po svojoj primjenjivosti u šumarskoj operativi FBiH.


UPOSLENICI NA KATEDRI

Redovni profesori: 2

Vanredni profesori: 1

Docenti: 2

Asistenti: 1

• dr. sc. Dževada Sokolović, redovni profesor

Reference (link)

na naučnoj oblasti projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi – uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 1995. godine. Magistrirala je 2004. godine a doktorirala 2008. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Odgovorni je nastavnik na predmetima: Šumska transportna

infrastruktura, Otvaranje šuma, Projektovanje šumskih kamionskih puteva i Objekti na šumskim kamionskim putevima. Obnašala je dužnost šefa Katedre u periodu 2014–2016. godine. U periodu 2012–2016. godine obnašala je dužnost predsjednika Osnovne organizacije Sindikata Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i dužnost prodekana za nastavu, za mandatni period 2016–2020

• dr. sc. Muhamed Bajrić, redovni profesor

Reference (link)

na naučnoj oblasti projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi – uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 2001. godine. Magistrirao je 2005. godine a doktorirao 2012. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Odgovorni je nastavnik na predmetima: Premjer terena u šumarstvu i hortikulturi, Uređivanje bujica i Metode sanacije erodiranih terena.

• dr. sc. Velid Halilović, redovni profesor

Reference (link)

na naučnoj oblasti iskorištavanje šuma – uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 2008. godine. Magistrirao je 2008. godine a doktorirao 2012. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Odgovorni je nastavnik na predmetima: Osnovi mehanizacije šumarstva, Mehanizacija u hortikulturi, Šumska biomasa za energiju i Mehanizacija iskorištavanja šuma.

• dr. sc. Jusuf Musić, redovni profesor

Reference (link)

na naučnoj oblasti iskorištavanje šuma – uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 1996. godine. Magistrirao je 2003. godine a doktorirao 2013. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Odgovorni je nastavnik na predmetima: Iskorištavanje šuma 1, Iskorištavanje šuma 2, Sigurnost pri šumskom radu i Korištenje drveta iz urbanih sredina. Obnašao je dužnost šefa Katedre u periodu 2016–2018. godine, i trenutno obnaša dužnost šefa Katedre (za period 2022–2024. godine)

• dr. sc. Dino Hadžidervišagić, vanredni profesor

Reference (link)

na nastavnim predmetima Projektovanje urbanog zelenila, Parkovska baština, Historija pejzažne arhitekture, Osnove projektovanja urbanog zelenila, Vrtni i parkovski mobilijar i Kamenjare u hortikulturi – uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 2007. godine. Master rad odbranio je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine, a doktorirao 2018. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Odgovorni je nastavnik za prethodno navedene predmete. Trenutno obnaša i dužnost prodekana za nastavu.

• dr.sc. Jelena Knežević, docent

Reference (link)

na naučnoj oblasti iskorištavanje šuma – uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 2015. godine. Završni rad II ciklusa studija odbranila je 2013. godine,

• Amina Karišik mr. šumarstva, asistent

Reference (link)

na naučnoj oblasti iskorištavanje šuma – uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 2023. godine. Završni rad II ciklusa studija odbranila je 2022. godine


RAZVOJ KATEDRE

Katedra je do 2009. godine bila razdvojena u tri katedre i to Katedru za iskorištavanje šuma, Katedru

za projektovanje i građenje u šumarstvu te Katedru za projektovanje i građenje u hortikulturi.

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Šumarskog fakulteta (IV sjednica od 3. 2. 2009. godine, broj:

01/06-159/09-3) Katedre se objedinjavaju i formira jedna Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi. Poslove šefa Katedre su obavljali: dr. sc. Branko Mihać, redovni profesor; dr. sc. Božidar Kulušić, redovni profesor; dr. sc. Ćamila Ljubović, redovni profesor; dr. sc. Vladimir Jeličić, redovni profesor; dr. sc. Vladimir Eškerica, docent; dr. sc. Branimir Jovanović, docent; dr. sc. Safet Gurda, redovni profesor; dr. sc. Dževada Sokolović, vanredni profesor; dr. sc. Jusuf Musić, docent.

Osnovni zadaci Katedre jesu: provođenje nastavnih planova i programa na svim nivoima

studija Šumarskog fakulteta (I, II i III ciklusa studija), permanentna edukacija šumarskih stručnjaka, naučnoistraživački rad, transfer znanja putem domaćih i međunarodnih skupova, stručne aktivnosti, pisanje naučnih i stručnih članaka, objavljivanje knjiga, učešće u domaćim i međunarodnim projektima i dr.

Na navedenim ciklusima studija članovi Katedre su osmislili i učestvuju u realizaciji  nastavnih aktivnosti i to na I ciklusu – bachelor, II ciklusu – master i III ciklusu – PhD. Nastava se, osim putem klasičnih predavanja, vježbi, izrade programa i seminara, odvija i na terenu, najčešće na nastavno-naučnom objektu Čavle – Igman, ali i na drugim lokalitetima u Federaciji BiH. Praktičnom nastavom u obliku jednodnevnih praktičnih aktivnosti, nakon usvajanja teoretskih znanja, studenti se Osposobljavaju za praktično rješavanje konkretnih zadataka koje će susretati u svom budućem radu. Uz spomenuto, važno je istaći da Katedra raspolaže savremenom opremom koju koristi za realizaciju praktične nastave, pri realizaciji naučnoistraživačkog rada kao i pri realizaciji projekata u kojima članovi Katedre imaju aktivnu ulogu.

Razvoju Katedre i prenošenju znanja iz oblasti iskorištavanje šuma i projektovanje i građenje u

šumarstvu i hortikulturi doprinijeli su brojni nastavnici, istraživači i saradnici tokom postojanja

i rada Poljoprivredno-šumarskog fakulteta i Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Kao stalni članovi

Katedre njenom razvoju su doprinijeli sljedeći nastavnici i saradnici: dipl. inž. Branislav Begović, redovni profesor (Iskorištavanje šuma); dr. sc. Branko Mihać, redovni profesor (Transport drveta); dr. sc. Branko Tartaglija, redovni profesor; (Tehnička mehanika); dr. sc. Božidar Kulušić, redovni profesor (Iskorištavanje šuma); dr. sc. Ćamila Ljubović, redovni profesor (Matematika); dr. sc. Đorđe Stojadinović, redovni profesor (Tehnička mehanika); dr. sc. Husejin Muftić, redovni profesor (Geodezija); dr. sc. Nihad Kapetanović, redovni profesor (Geodezija); dr. sc. Vladimir Jeličić, redovni profesor (Šumske komunikacije); dipl. inž. Njegoš Veseličić, vanredni profesor (Iskorištavanje šuma); dr. sc. Branimir Jovanović, docent (Mašine u šumarstvu i Iskorištavanje šuma); dr. sc. Vladimir Eškerica, docent (Šumske komunikacije); dipl. inž. Borivoje Momirović, viši predavač (Nauka o drvetu); dipl. inž. Drago Karačić, predavač (Pogonske i radne mašine u šumarstvu); mr. Darinka Sisojević, dipl. inž., asistent (Nauka o drvetu); dipl. inž. Dušan Miodragović, asistent (Iskorištavanje šuma); dr. sc. Srđan Ljubojević, asistent (Specijalni proizvodi u šumarstvu); dipl. inž. građ. Dubravka Meler, asistent (Tehnička mehanika); dipl. inž. Branko Samouković, asistent (Šumske komunikacije); dipl. inž. geodezije Enisa Kuljuh, asistent (Geodezija); dipl. matematičar Vladimir Davidović, asistent (Matematika); Avdo Kurtović, viši tehnički saradnik; Nurija Delihasanović, viši  tehnički saradnik; Svjetlana Ljubojević, tehnički saradnik.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt