KATEDRA ZA UZGAJANJE ŠUMA I URBANOG ZELENILA

NASTAVNI PROCES:

Nastavni predmeti iz oblasti Uzgajanje šuma:

 • Ekološke osnove uzgajanja šuma
 • Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja
 • Šumske kulture i plantaže,
 • Melioracije degradiranih šuma
 • Uzgajanje šuma
 • Prašume i zaštitne šume
 • Tehnike uzgajanja šuma,
 • Pošumljavanje ekstremnih staništa
 • Uzgajanje šuma posebne namjene.

Nastavni predmeti iz oblasti Genetika i oplemenjivanje šuma i urbanog zelenila:

 • Šumarska genetika
 • Genetski modificirano drveće
 • Oplemenjivanje šumskog drveća
 • Očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća
 • Genetika u hortikulturi
 • Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi
 • Genetička raznolikost šumskog drveća i grmlja

Nastavni predmeti iz oblasti Uzgajanje urbanog zelenila:

 • Ekološke osnove gospodarenja urbanim zelenilom
 • Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja
 • Travnjaci
 • Sakralna hortikultura
 • Podizanje i njega zelenila
 • Oblikovanje vrtova.
 • Pored navedenih nastavnih predmeta, Katedri za uzgajanje šuma i urbanog zelenila pripada i nastavni predmet Uvod u naučni rad u šumarstvu i hortikulturi

NAUČNOISTRAŽIVAČKA I STRUČNA DJELATNOST:

Istraživački rad je usmjeren na:

 • dinamiku razvoja i procesa, te metode uzgoja ekološki održivih šumskih ekosistema;
 • metode i tehnike uzgoja i njege biljaka u hortikulturi i;
 • očuvanje genetske raznolikosti šumskih vrsta drveća.

U okviru Katedre funkcionira laboratorija za sjemenarstvo koja je registrovana kao ovlaštena

laboratorija za kontrolu kvaliteta sjemena i sadnog materijala šumskog i hortikulturnog drveća i grmlja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Laboratorija raspolaže opremom za analizu čistoće, klijavosti, energije klijanja i vitaliteta šumskog

i hortikulturnog sjemena. U laboratoriji se izvode vježbe iz nastavnih predmeta: Sjemenarstvo i rasadnici te Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja.


UPOSLENICI NA KATEDRI

Redovni profesori: 2

Vanredni profesori: 1

Asistenti: 2

• dr. sc. Dalibor Ballian, redovni profesor

Reference (link)

Šumarskog fakulteta u Sarajevu na nastavnim predmetima: Genetika s oplemenjivanjem šumskog drveća, Genetika s oplemenjivanjem biljaka, Šumarska genetika, Genetika šumskog drveća, Genetika u hortikulturi, Oplemenjivanje drveća i grmlja, Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi, Genetička raznolikost šumskog drveća i Genetička Cultivaraznolikost šumskog drveća i grmlja.

• dr. sc. Ćemal Višnjić, redovni profesor

Reference (link)

Šumarskog fakulteta u Sarajevu, uža naučna oblast: uzgajanje šuma i urbanog zelenila. Trenutno obnaša dužnost šefa Katedre.

• dr. sc. Sead Ivojević, vanredni profesor

Reference (link)

Šumarskog fakulteta u Sarajevu, uža naučna oblast: uzgajanje šuma i urbanog zelenila. Trenutno ima funkciju zamjenika šefa Katedre za uzgajanje šuma i urbanog zelenila.

• dr. sc. Mirzeta Memišević Hodžić, viši asistent

Reference (link)

na nastavnim predmetima: Genetika s oplemenjivanjem šumskog drveća, Genetika s oplemenjivanjem biljaka, Šumarska genetika, Genetika šumskog drveća, Genetika u hortikulturi, Oplemenjivanje drveća i grmlja, Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi, Genetička raznolikost šumskog drveća i Genetička raznolikost šumskog drveća i grmlja.

• Mehmed Čilaš, mr. šumarstva, asistent

Reference (link)

na nastavnim predmetima: Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja, Podizanje i njega zelenila, Oblikovanje vrtova, Njega krajolika, Biodiverzitet i konzervacija, Sakralna hortikultura i Zaštićena šumska područja.


RAZVOJ KATEDRE

Tokom postojanja Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila je više puta reorganizirana. U početku su razlozi bili funkcionalne prirode, a kasnije razvojem Fakulteta, akcent je bio na okupljanju srodnih nastavnih disciplina unutar Katedre koje pripadaju užoj naučnoj oblasti. Nakon osnivanja Fakulteta odlukom Profesorskog savjeta Poljoprivrednog fakulteta davne 1950/51. akademske godine su ustanovljene prve Katedre na Fakultetu i to: zajedničke katedre, šumarske Silvikatedre i poljoprivredne katedre. Među šumarskim katedrama izdvojena je i Katedra za obnovu i gajenje šuma. Sastav Katedre su činile nastavne discipline: obnova i gajenje šuma, dendrologija, fitocenologija, anatomija drveta, šumske kulture i šumske melioracije. Prvi šef Katedre za obnovu i gajenje šuma bio je prof. ing. Alikalfić Fazlija, a od profesora ove Katedre treba spomenuti prof. ing. Salku Đikića, dok su kao asistenti bili, kasnije eminentni profesori: prof. dr. sc. Konrad Pintarić, akademik Pavle Fukarek i prof. dr. sc. Vitomir Stefanović. U daljem razvoju Fakulteta ni broj katedara ni njihov sastav nisu ostali isti. S promjenama nastavnih predmeta i popunjavanjem nastavnog kadra došlo je do većih ili manjih izmjena u nazivu katedri.

Naročito velike promjene dogodile su se razdvajanjem Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, odnosno osamostaljivanjem Šumarskog fakulteta (1959. godine). Tom prilikom izmijenjena je struktura i naziv Katedre za obnovu i gajene šuma. Iz ranijih zajedničkih katedri Poljoprivrednog I Šumarskog odsjeka, predmeti Hemija, Botanika, Fiziologija, Pedologija, Meteorologija s klimatologijom i Ekologija šumskog drveća i šuma su koncentrisani u Katedru za obnovu i njegu šuma koja je u tom periodu i promijenila naziv u Katedra za uzgajanje šuma. U daljem razvoju Fakulteta 1970. godine iz Katedre za uzgajanje šuma se izdvajaju Katedra za ekologiju šuma i Katedra za fiziologiju i oplemenjivanje šumskog drveća u koje su ušle pripadajuće nastavne discipline. U okviru Katedre za uzgajanje šuma preostale su nastavne discipline: uzgajanje šuma i šumske kulture i melioracije. Za šefa Katedre izabran je prof. dr. sc. Konrad Pintarić. Od tog perioda pa do 1996. godine Katedra nije mijenjala naziv, ali se unutar nje mijenjao broj nastavnih disciplina. Od 1996. godine uvođenjem Odsjeka hortikultura na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Katedra za uzgajanje šuma mijenja naziv u Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila. Od tada Katedra okuplja i nastavne discipline s Odsjeka hortikultura koje su srodne nastavnim predmetima iz oblasti uzgajanja šuma. U tom periodu (1996–2005. godine) Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila okuplja sljedeće nastavne predmete: Uzgajanje šuma, Šumski nasadi i melioracije, Podizanje i njega zelenila, Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja, Genetika s oplemenjivanjem šumskog drveća i Genetika s oplemenjivanjem drveća i grmlja.

Od akademske 2005/06. godine, reformom visokog obrazovanja zasnovanog na Bolonjskom procesu, unutar Katedre za uzgajanje šuma i urbanog zelenila dolazi do promjena u nazivima nastavnih predmeta i uvođenja novih obaveznih i izbornih predmeta. Od tada su u dva navrata, akademske 2008/09. godine i 2016/17. godine, u funkciji unapređenja nastavnog procesa i boljeg profiliranja kadrova koji se obrazuju na Fakultetu, provođene izmjene nastavnih planova. Izmjenama nastavnih planova došlo je do novih promjena u broju i nazivu nastavnih predmeta koji pripadaju Katedri za uzgajanje šuma i urbanog zelenila.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt