KATEDRA ZA ZAŠTITU ŠUMA I URBANOG ZELENILA I LOVNO GOSPODARENJE

NASTAVNI PROCES

Nastavni proces na I ciklusu studija:

 • Šumarska entomologija
 • Patologija šumskog drveća
 • Zaštita šuma
 • Lovstvo
 • Zoologija u šumarstvu
 • Gljive u šumskim ekosistemima
 • Hortikulturna entomologija
 • Patologija ukrasnog bilja
 • Zaštita bilja

Nastavni proces na II ciklusu studija:

 • Entomofauna šumskih ekosistema
 • Patogeni šumskog drveća
 • Integralna zaštita šuma
 • Uzgajanje divljači
 • Gospodarenje lovištima
 • Monitoring u zaštiti šuma
 • Fitofarmacija u šumarstvu
 • Patogeni ukrasnog bilja
 • Štetnici urbanog zelenila
 • Fauna urbanih prostora

Nastavni proces na III ciklusu studija:

 • Seminar za doktorante
 • Šuma i klimatske promjene
 • Dijagnostika i monitoring šumskih štetnika
 • Metode utvrđivanja zdravstvenog stanja šuma
 • Prognoza šumskih požara
 • Laboratorijske tehnike u dijagnostici patogena šumskog drveća

NAUČNOISTRAŽIVAČKA I STRUČNA DJELATNOST

Na Katedri se izučavaju abiotski i biotski štetni uticaji na šumsko i ukrasno drveće i grmlje, načini očuvanja stabilnosti i vitalnosti šumskih i urbanih ekosistema i izučavanja lovne i urbane faune.

Laboratorijska infrastrukturu čine: laboratorija za entomologiju i integralnu zaštitu, laboratorija za fitopatologiju i molekularnu biologiju, lovačka zbirka, zbirka simptoma štetnih pojava na drveću i grmlju, interna biblioteka i specijalistička oprema.

Na Katedri se obavljaju poslovi:

 • nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala na području Federacije Bosne i Hercegovine (javno ovlašćenje);
 • nadzor nad tretiranjem i obilježavanjem drvenog materijala za pakovanje u međunarodnom prometu (javno ovlašćenje);
 • izrade lovnoprivrednih osnova, godišnjih planova, programa uzgoja i zaštite divljači, kao i svih analiza, izvještaja, te projekata iz oblasti Lovstva.

UPOSLENICI NA KATEDRI

Redovni profesori: 3

Viši asistenti: 1

Viši laboranti: 1

• dr. sc. Mirza Dautbašić, redovni profesor

Reference (link)

je uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 1990. godine. Magistrirao je 1997. godine a doktorirao 2002. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2013. godine. Odgovorni je nastavnik na predmetima: Šumarska entomologija, Hortikulturna entomologija, Zoologija u šumarstvu, Štetnici urbanog zelenila, Entomofauna šumskih ekosistema, Monitoring u zaštiti šuma, Šuma i klimatske promjene, Dijagnostika i monitoring šumskih štetnika i Prognoza šumskih požara. Obnašao je sljedeće dužnosti: šef Katedre, prodekan, član Upravnog odbora, član Nadzornog odbora i dekan Fakulteta u dva mandata.

• dr. sc. Tarik Treštić, redovni profesor

Reference (link)

je uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 1990. godine. Magistrirao je 2000. godine a doktorirao 2006. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2016. godine. Odgovorni je nastavnik na predmetima: Patologija šumskog drveća, Patologija ukrasnog bilja, Gljive u šumskim ekosistemima, Patogeni šumskog drveća, Patogeni ukrasnog bilja i Laboratorijske tehnike u dijagnostici patogena šumskog drveća. Obnašao je sljedeće dužnosti: šef Katedre, prodekan za nastavu, prodekan za međunarodnu saradnju i član Nadzornog odbora. Trenutno ponovo obnaša dužnost Šefa Katedre.

• dr. sc. Osman Mujezinović, redovni profesor

Reference (link)

je uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 2007. godine. Magistrirao je 2007. godine a doktorirao 2010. godine. U zvanje redovnog profesora izabran 2018. godine. Odgovorni je nastavnik na predmetima: Zaštita šuma, Zaštita bilja, Integralna zaštita šuma, Fitofarmacija u šumarstvu i Metode utvrđivanja zdravstvenog stanja šuma. Šef Katedre u dva mandata. Predsjednik je Odbora za osiguranje kvaliteta.

• mr. sc. Saša Kunovac, viši stručni saradnik

Reference (link)

je uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 1999. godine. Magistrirao 2004. godine. Do 2013. godine bio je angažovan kao viši asistent na predmetima: Lovstvo, Fauna urbanih prostora, Uzgajanje divljači i Gospodarenje lovištima. Trenutno obnaša dužnost i tehničkog urednika časopisa “Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu”.

• Damir Prljača, mr. šumarstva, viši asistent

Reference (link)

je uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 2018. godine. Angažovan je na predmetima iz oblasti zaštite šuma i urbanog zelenila.

• Adelaida Martinović-Jukić, mr. biologije, viši laborant

je uposlenik Šumarskog fakulteta u Sarajevu od 2023. godine.


RAZVOJ KATEDRE

U prvim godinama rada Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu, na Šumarskom odsjeku 1950. godine je formirana Katedra zaštite šuma kao jedna od pet šumarskih katedri. Nastavne discipline Katedre u to vrijeme su bile: zaštita šuma, šumarska entomologija, šumarska fitopatologija i štetočine drveta. Šumarska mikrobiologija bila je smještena u Katedru zaštite bilja i mikrobiologije Poljoprivrednog odsjeka. Pri Katedri zaštite šuma 1953. godine osnovan je Zavod za zaštitu šuma kao organizaciona jedinica Fakulteta za naučno-istraživački rad iz oblasti zaštite šuma. Krajem 1959. godine reorganizacijom i preimenovanjem tadašnjeg Instituta za šumarstvo u Sarajevu, naučnoistraživački rad se s fakultetskih zavoda prenosi na odjeljenja Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu. Uposlenici Katedre za zaštitu šuma narednih 10 godina naučnoistraživački rad su realizirali preko Odjeljenja za zaštitu šuma navedenog instituta. Reorganizacijom Fakulteta u maju 1969. godine ponovo se naučnoistraživački rad organizira preko zavoda. Jedan od njih bio je i Zavod za zaštitu šuma. Integracijom Šumarskog fakulteta u Sarajevu i Instituta za šumarstvo i preradu drveta sredinom 1980-ih godina cjelokupan naučnoistraživački rad iz oblasti zaštite šuma se odvijao preko Zavoda za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Krajem 80-ih godina XX vijeka zavodi Fakulteta su preimenovani u katedre. Od tada pa do 1996. godine Katedra nosi naziv Katedra za zaštitu šuma i lovstvo. Organizacijom Odsjeka hortikultura na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, Katedra mijenja naziv u Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje. Nastavni proces Fakulteta više puta je reformiran tokom njegovog postojanja. S tim u vezi su se mijenjali nazivi pojedinih predmeta, broj sati i načini izvođenja nastave, čime se nastojalo, u datom vremenu i u skladu s kadrovskim i materijalnim mogućnostima, na najbolji način prenijeti stečeno znanje o zaštiti šuma/drveta i lovnom gospodarenju. Organizacijom Odsjeka hortikultura uvedene su nove nastavne discipline na Katedri: entomologija, fitopatologija i zaštita biljaka. Postdiplomski studij iz oblasti zaštita šuma ponovo je organiziran 1998. godine, a iz oblasti lovstvo 2001. godine. Ovi studijski programi su se zadržali sve do reforme visokog obrazovanja u skladu s principima Bolonjske deklaracije.

Reformom visokoškolskog obrazovanja u skladu s principima Bolonjske deklaracije i njegovom primjenom na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, od akademske 2005/06. godine značajno su izmijenjene i nastavne discipline Katedre. Prema trenutno važećim nastavnim planovima i programima na Katedri za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje organizira se i provodi nastava na sva tri ciklusa studija, na oba Odsjeka Fakulteta. Nastavni planovi i programi I i II ciklusa studija su inovirani akademske 2017/18. godine, a nastavni plan i program III ciklusa studija je kreiran 2013. godine. Na I ciklusu studija nastavnici i saradnici katedre realizuju nastavni proces iz sljedećih predmeta: Šumarska entomologija, Patologija šumskog drveća, Zaštita šuma, Lovstvo, Zoologija u šumarstvu, Gljive u šumskim ekosistemima (Odsjek šumarstvo) i Hortikulturna entomologija, Patologija ukrasnog bilja i Zaštita bilja (Odsjek hortikultura). Produbljujući znanja stečena na I ciklusu studija studenti su u prilici da na II ciklusu studija ovladaju znanjima, vještinama i kompetencijama iz sljedećih predmeta: Entomofauna šumskih ekosistema, Patogeni šumskog drveća, Integralna zaštita šuma, Uzgajanje divljači, Gospodarenje lovištima, Monitoring u zaštiti šuma, Fitofarmacija u šumarstvu (Odsjek šumarstvo) i Patogeni ukrasnog bilja, Štetnici urbanog zelenila, Fauna urbanih prostora (Odsjek hortikultura). Studij III ciklusa je naučni studij na kojem nastavnici i saradnici Katedre realizuju sljedeće predmete: Seminar za doktorante, Šuma i klimatske promjene, Dijagnostika i monitoring šumskih štetnika, Metode utvrđivanja zdravstvenog stanja šuma, Prognoza šumskih požara i Laboratorijske tehnike u dijagnostici patogena šumskog drveća.

Razvoju Katedre i prenošenju znanja iz oblasti zaštite šuma (i urbanog zelenila) i lovstva (lovnog gospodarenja) na studente i uposlene u šumarstvu i hortikulturi doprinijeli su brojni nastavnici, istraživači i saradnici tokom postojanja i rada Poljoprivredno-šumarskog fakulteta i Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Kao stalni članovi Katedre njenom razvoju su doprinijeli sljedeći nastavnici i saradnici:

• dr. sc. Emil Georgijević, redovni profesor na predmetima Zaštita šuma i Šumarska entomologija.

 • dipl. inž. Borivoje Momirović, viši predavač na predmetu Šumarska fitopatologija.

• dipl. inž. Hajrudin Bujukalić, vanredni profesor na predmetu Zaštita drveta.

• dr. sc. Dragutin Luteršek, redovni profesor na predmetima Šumarska entomologija i Zaštita šuma.

• dr. sc. Midhat Usčuplić, redovni profesor na predmetima Šumarska fitopatologija i Zaštita šuma.

• dr. sc. Ahmet Popo, asistent na predmetu Zaštita šuma.

• dr. sc. Dragiša Gavrilović, vanredni profesor na predmetu Šumarska entomologija.

• dr. sc. Vladimir Lazarev, vanredni profesor na predmetu Šumarska fitopatologija.

• mr.sc. Živko Rapaić, nastavnik na predmetu Lovstvo.

• mr. Radoslav Bosiljčić, asistent na predmetu Lovstvo.

• Senija Dedić, dipl. biolog, viši laborant i

• Nada Klimeš, dipl. biolog, viši laborant.

Pored stalnih članova Katedre, u određenim situacijama i po potrebi, angažovan je značajan broj nastavnika i saradnika drugih visokoškolskih ustanova. Honorarni nastavnici i saradnici koji su angažovani do 2008. godine su navedeni u monografijama koje su štampane povodom obilježavanja 25 i 60 godina postojanja i rada Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Stalnim kadrovskim jačanjem Šumarskog fakulteta u Sarajevu i Katedre za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje kao njegove organizacione jedinice, prestajale su potrebe za većim angažmanom nastavnika i saradnika sa drugih fakulteta i univerziteta. Tako je u periodu od 2008. godine do danas, kao honorarni nastavnik angažovan jedino dr. sc. Marijan Grubešić, redovni profesor na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, kao nastavnik na predmetima iz oblasti Lovstva.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt