RUKOVODSTVO

DEKANdr. sc. Ahmet Lojo, redovni profesor
DEKAN
Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila
+387 033 812-490/491 (326)
a.lojo@sfsa.unsa.ba
PRODEKANIdr. sc. Zahida Ademović, vanredni profesor
Prodekan za nastavu
+387 033 812-490/491
z.ademovic@sfsa.unsa.ba

dr. sc. Dalibor Ballian, redovni profesor
Prodekan za međunarodnu saradnju
+387 033 812-490/491
d.ballian@sfsa.unsa.ba

dr. sc. Muhamed Bajrić, redovni profesor
Prodekan za NIR i finansije
+387 033 812-490/491
m.bajric@sfsa.unsa.ba
SEKRETARDelila Salihović
+387 033 812-490/491 (116)
sekretar@sfsa.unsa.ba
STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVEAldijana Bilajac
+387 033 812-490/491 (201)
a.bilajac@sfsa.unsa.ba
REFERENT ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVEEdita Ustić
+387 033 812-490/491 (111)
personalni.referent@sfsa.unsa.ba

ŠEFOVI KATEDRI

EKOLOGIJA ŠUMA I URBANOG ZELENILA dr. sc. Sead Vojniković, redovni professor
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo
+387 033 812-490/491 (212)
s.vojnikovic@sfsa.unsa.ba
EKONOMIKA, POLITIKA I ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA I URBANOG ZELENILAdr. sc. Sabina Delić, redovni profesor
Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila
+387 033 812-490/491 (102))
s.delic@sfsa.unsa.ba
UZGAJANJE ŠUMA I URBANOG ZELENILAdr. sc. Sead Ivojević, vanredni profesor
Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila
+387 033 812-490/491 (213)
s.ivojevic@sfsa.unsa.ba
ISKORIŠTAVANJE ŠUMA, PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE U ŠUMARSTVU I HORTIKULTURIdr. sc. Dževada Sokolović, redovni profesor
Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi
+387 033 812-490/491 (208)
dz.sokolovic@sfsa.unsa.ba
UREĐIVANJE ŠUMA I URBANOG ZELENILA dr. sc. Aida Ibrahimspahić, redovni profesor
Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila
+387 033 812-490/491 (117)
a.ibrahimspahic@sfsa.unsa.ba
ZAŠTITA ŠUMA I URBANOG ZELENILA I LOVNO GOSPODARENJEdr. sc. Tarik Treštić, redovni profesor
Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje
+387 033 812-490/491 (215)
t.trestic@sfsa.unsa.ba
KABINET OPŠTIH PREDMETAdr. sc. Zahida Ademović, vanredni profesor
Prodekan za nastavu
+387 033 812-490/491 (120)
z.ademovic@sfsa.unsa.ba

NASTAVNO I STRUČNO OSOBLJE

STRUČNE SLUŽBE

 STUDENTSKA SLUŽBAEmina Uzunović
+387 033 812-490 (206)
e.uzunovic@sfsa.unsa.ba
studentska.sluzba@sfsa.unsa.ba
 STUDENTSKA SLUŽBAKanita Botulja
+387 033 812-491 (118)
k.botulja@sfsa.unsa.ba
studentska.sluzba@sfsa.unsa.ba
 RAČUNOVODSTVOMaja Ćosović
(224) +387 033 812-490/491 (224)
m.cosovic@sfsa.unsa.ba
racunovodstvo@sfsa.unsa.ba
 PROTOKOLFaris Memović
+387 033 812-490/491 (216)
f.memovic@sfsa.unsa.ba
protokol@sfsa.unsa.ba
 TEHNIČKA SLUŽBAFikret Demirović
+387 033 812-490/491
f.demirovic@sfsa.unsa.ba
 TEHNIČKA SLUŽBASamir Habibović
+387 033 812-490/491
s.habibovic@sfsa.unsa.ba
 UPRAVNIK NASTAVNIH OBJEKATAAzer Jamaković
+387 033 812-490/491 (217)
a.jamakovic@sfsa.unsa.ba
PORTIRIAsim Hadžić
asim.hadzic@sfsa.unsa.ba
Muharem Čolpa

m.colpa@sfsa.unsa.ba
Edin Dilberović

e.dilberovic@sfsa.unsa.ba
Sulejman Baručija

s.barucija@sfsa.unsa.ba
+387 033 812-490/491
POMOĆNI RADNICI -HIGIJENIČARIŠefika Hadžić
s.hadzic@sfsa.unsa.ba
Alma Hastor

a.hastor@sfsa.unsa.ba
Amra Kapur

a.kapur@sfsa.unsa.ba
Amela Kahriman

a.kahriman@sfsa.unsa.ba
+387 033 812-490/491
 dr. sc. Sead Vojniković, redovni profesor
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo +387 033 812-490/491 (212) s.vojnikovic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Nauka o šumskoj vegetaciji, Tipologija šuma, Zaštićena šumska područja, Biodiverzitet šumskih ekosistema i Održivo korištenje ljekovitog jestivog i aromatskog bilja
 dr.sc. Zahida Ademović, vanredni profesor
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo +387 033 812-490/491 z.ademovic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Hemija, Uvod u hemiju okoliša i Prirodni organski produkti
 dr. sc. Fatima Pustahija, redovni profesor
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo +387 033 812-490/491 f.pustahija@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Fiziologija drveća, Hortikulturna fiziologija, Ishrana biljaka, Ishrana biljaka u rasadnicima, Kultura in vitro i Fiziologija biljnog stresa
 dr. sc. Faruk Bogunić, redovni profesor
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo +387 033 812-490/491 f.bogunic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Botanika, Sistematska botanika i Rijetka i ugrožena flora Bosne i Hercegovine
 dr. sc. Neđad Bašić, redovni profesor
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo +387 033 812-490/491 (210) n.basic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Dendrologija, Invazivne i alohtone drvenaste vrste i Dendrologija egzote i kultivari
 dr. sc. Alma Hajrudinović-Bogunić, vanredni profesor
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo +387 033 812-490/491 a.hajrudinovic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Dendrologija, Dendrologija – egzote i kultivari, Invazivne i alohtone drvenaste vrste, Katastar urbanog zelenila i Dizajn biljkama
 dr. sc. Emira Hukić, vanredni profesor
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo +387 033 812-490/491 e.hukic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Pedologija 1, Pedologija 2, Zaštita tla, Održivo upravljanje zemljištem u planiranju prostora i Oštećenja i sanacije tla
 Mirsada Starčević, mr. šumarstva, viši asistent
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo +387 033 812-490/491 m.starcevic@sfsa.unsa.ba
 Nauka o šumskoj vegetaciji, Dendrologija, Održivo korištenje ljekovitog, jestivog i aromatskog šumskog bilja, Alohtone i invazivne drvenaste vrste, Zaštićena šumska područja
 Mirel Subašić, mr. hemije, viši samostalni laborant
Katedra za ekologiju šuma i urbano zelenilo +387 033 812-490/491 m.subasic@sfsa.unsa.ba
  
 dr. sc. Mersudin Avdibegović, redovni profesor
Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 (207) m.avdibegovic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu, Organizacija poslovanja u hortikulturi Istorija i sociologija šumarstva, Certificiranje gospodarenje šumskim resursima, Šumarska politika i zakonodavstvo, Politika, organizacija i zakonodavstvo lovne privrede, Upravljanje zaštićenim područjima i ekoturizam
 dr. sc. Sabina Delić, redovni profesor
Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 (102) s.delic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Ekonomika šumarstva, Osnove ekonomike u hortikulturi, Ekonomika urbanog prostora, Računovodstvo i bilansiranje u šumarstvu, Izrada izvedbenih projekata, Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu
 dr. sc. Dženan Bećirović, vanredni profesor
Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 dz.becirovic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Osnove šumarske politike i ekonomike, Ekonomika šumarstva, Marketing, trgovina i tržište u hortikulturi, Šumarska politika i zakonodavstvo, Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu, Marketing, trgovina i tržišta proizvoda šumarstva,  Vrednovanje šumskih ekosistema, Odnosi sa javnošću u šumarstvu
 Amila Brajić, mr. hortikulture, viši asistent
Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 a.brajic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Osnove šumarske politike i ekonomike, Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu, Organizacija poslovanja u hortikulturi, Osnove ekonomike u hortikulturi, Marketing, trgovina i tržište u hortikulturi, Ekonomika urbanog prostora
 dr. sc. Bruno Marić
Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 b.maric@sfsa.unsa.ba
 
 Predmeti: Nauka o drvetu, Tehničke karakteristike i upotreba drveta, Varijacije strukture i tehničkih svojstava drveta, Anatomija i greške drveta i Tehnička svojstva drveta.
 dr. sc. Dževada Sokolović, redovni profesor
Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi +387 033 812-490/491 dz.sokolovic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Šumska transportna infrastruktura, Otvaranje šuma, Projektovanje šumskih kamionskih puteva i Objekti na šumskim kamionskim putevima.
 dr. sc. Muhamed Bajrić, redovni profesor
Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi +387 033 812-490/491 m.bajric@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Premjer terena u šumarstvu i hortikulturi, Uređivanje bujica i Metode sanacije erodiranih terena. Trenutno obnaša dužnost šefa Katedre (za period 2018–2020. godine)
 dr. sc. Velid Halilović, redovni profesor
Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi +387 033 812-490/491 v.halilovic@sfsa.unsa.ba
 Osnovi mehanizacije šumarstva, Mehanizacija u hortikulturi, Šumska biomasa za energiju i Mehanizacija iskorištavanja šuma.
 dr. sc. Jusuf Musić, redovni profesor
Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi +387 033 812-490/491 j.music@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Iskorištavanje šuma 1, Iskorištavanje šuma 2, Sigurnost pri šumskom radu i Korištenje drveta iz urbanih sredina. Obnašao je dužnost šefa Katedre u periodu 2016–2018. godine,
 dr. sc. Dino Hadžidervišagić, vanredni profesor
Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi +387 033 812-490/491 d.hadzidervisagic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Projektovanje urbanog zelenila, Parkovska baština, Historija pejzažne arhitekture, Osnove projektovanja urbanog zelenila, Vrtni i parkovski mobilijar i Kamenjare u hortikulturi.
dr. sc. Jelena Knežević, docent
Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi +387 033 812-490/491 j.knezevic@sfsa.unsa.ba
 Amina Karišik, mr. šumarstva, asistent
Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi +387 033 812-490/491 a.karisik@sfsa.unsa.ba
 
 dr. sc. Dalibor Ballian, redovni profesor
Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 (230) d.ballian@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Genetika s oplemenjivanjem šumskog drveća, Genetika s oplemenjivanjem biljaka, Šumarska genetika, Genetika šumskog drveća, Genetika u hortikulturi, Oplemenjivanje drveća i grmlja, Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi, Genetička raznolikost šumskog drveća i Genetička raznolikost šumskog drveća i grmlja.
 dr. sc. Ćemal Višnjić, redovni profesor
Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 c.visnjic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Podizanje i njega zelenila, Biodiverzitet u šumskim ekosistema, Melioracije degradiranih šuma, Pošumljavanje ekstremnih staništa, Tehnike uzgajanja šumama, Izrada izvedbenih projekata
 dr. sc. Sead Ivojević, vanredni profesor
Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 s.ivojevic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Sjemenastvo i rasadnička proizvodnja, Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja, Ekološki osnovi uzgajanja šuma/Ekološki osnovi gospodarenja urbanim zelenilom, Uzgajanje šuma posebne namjene, Šumske kulture i plantaže
 dr. sc. Mirzeta Memišević Hodžić, viši asistent
Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 m.memisevic-hodzic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Genetika s oplemenjivanjem šumskog drveća, Genetika s oplemenjivanjem biljaka, Šumarska genetika, Genetika šumskog drveća, Genetika u hortikulturi, Oplemenjivanje drveća i grmlja, Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi, Genetička raznolikost šumskog drveća i Genetička raznolikost šumskog drveća i grmlja.
 Mehmed Čilaš, mr. šumarstva, asistent
Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 m.cilas@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja, Podizanje i njega zelenila, Oblikovanje vrtova, Njega krajolika, Biodiverzitet i konzervacija, Sakralna hortikultura i Zaštićena šumska područja.

 dr. sc. Ahmet Lojo, redovni profesor
Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 (118) a.lojo@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Uređivanje šuma – osnovi, Geoinformacione tehnologije u šumarstvu, Uređivanje šuma – planiranje gazdovanja šumama, Izrada izvedbenih projekata, Multifunkcionalno planiranje gazdovanja šumama u BiH, Ekološko-proizvodne klasifikacije šuma, Informacioni sistem u šumarstvu.
 dr. sc. Besim Balić, redovni profesor
Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 (122) b.balic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Dendrometrija, GIT u hortikulturi, Dendrometrijska analiza stabla, Inventure u šumama, Metode izrade zapreminskih tablica i tarifa, Primjena savremenih tehnologija u inventuri šuma.
 dr. sc. Azra Čabaravdić, redovni profesor
Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 (232) a.cabaravdic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Šumarska biometrika, Biometrika, Planiranje eksperimenata, Daljinska istraživanja – satelitska detekcija, Daljinska istraživanja urbanih i zaštićenih područja, Primijenjene multivarijacione analize, Primjena satelitskih snimaka u šumarstvu, Satelitski snimci u istraživanju urbanog zelenila.
 dr. sc. Aida Ibrahimspahić, vanredni profesor
Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 (117) a.ibrahimspahic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Prirast i prinos šuma, Prostorna struktura šuma, Dinamika rasta i razvoja stabala, Dinamika prirasta stabala i šumskih sastojina, Osnove modeliranja prirasta stabala i šumskih sastojina, Osnove modeliranja rasta stabala, Dinamika prirasta šumskih stabala i sastojina.
 dr. sc. Admir Avdagić, vanredni profesor
Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 (205) a.avdagic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Geoinformacione tehnologije u šumarstvu (I i II ciklus), Dendrometrija, GIT u hortikulturi, Inventure u šumama, Uređivanje šuma – osnovi, Uređivanje šuma – planiranje gazdovanja šumama, Izrada izvedbenih projekata.
 Ismet Fazlić, mr. šumarstva, viši asistent
Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila +387 033 812-490/491 i.fazlic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Šumarska Biometrika, Biometrika, Dendrometrija, Prirast i prinos šuma, Planiranje eksperimenata, Daljinska istraživanja – satelitska detekcija, Daljinska istraživanja urbanih i zaštićenih područja.
  
 dr. sc. Mirza Dautbašić, redovni profesor
Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje +387 033 812-490/491 (226) m.dautbasic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Šumarska entomologija, Hortikulturna entomologija, Zoologija u šumarstvu, Štetnici urbanog zelenila, Entomofauna šumskih ekosistema, Monitoring u zaštiti šuma, Šuma i klimatske promjene, Dijagnostika i monitoring šumskih štetnika i Prognoza šumskih požara. Obnašao je sljedeće dužnosti: šef Katedre, prodekan, član Upravnog odbora, član Nadzornog odbora.
 dr. sc. Tarik Treštić, redovni profesor
Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje +387 033 812-490/491 (215) t.trestic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Patologija šumskog drveća, Patologija ukrasnog bilja, Gljive u šumskim ekosistemima, Patogeni šumskog drveća, Patogeni ukrasnog bilja i Laboratorijske tehnike u dijagnostici patogena šumskog drveća.
 dr. sc. Osman Mujezinović, redovni profesor
Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje +387 033 812-490/491 o.mujezinovic@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Zaštita šuma, Zaštita bilja, Integralna zaštita šuma, Fitofarmacija u šumarstvu i Metode utvrđivanja zdravstvenog stanja šuma. Trenutno obnaša dužnost šefa Katedre u drugom mandatu. Predsjednik je Odbora za osiguranje kvaliteta.
 mr. sc. Saša Kunovac, viši stručni saradnik
Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje +387 033 812-490/491 (110) s.kunovac@sfsa.unsa.ba
 Predmeti: Lovstvo, Fauna urbanih prostora, Uzgajanje divljači i Gospodarenje lovištima. Trenutno obnaša dužnost i tehničkog urednika časopisa “Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu”.
 Damir Prljača, mr. šumarstva, viši asistent
Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje +387 033 812-490/491 d.prljaca@sfsa.unsa.ba
  Adelaida Martinović-Jukić, mr. biologije, viši laborant
Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje +387 033 812-490/491 a.martinovicjukic@sfsa.unsa.ba
Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt