JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA UNIVERZITETA U SARAJEVU – ŠUMARSKOG FAKULTETA

 u VIJESTI

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka d), 70. i 72. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 111, 117. i 118. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-35-1/23. od 26.07.2023. godine i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Šumarskog fakulteta broj: 01/1-2464 /24 od 06.06.2024. godine, Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Šumarskog fakulteta objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DEKANA UNIVERZITETA U SARAJEVU – ŠUMARSKOG FAKULTETA ZA MANDATNI PERIOD 2024-2028.GODINE

Dekan Univerziteta u Sarajevu – Šumarskog fakulteta bira  se na mandatni period od četiri (4) godine. Mandat dekana Univerziteta u Sarajevu Šumarskog fakulteta započinje 1. oktobra 2024. godine, a prestaje 30. septembra 2028. godine.

Kandidat za dekana (rukovodioca organizacione jedinice), treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 72. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) i članom 117. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-35-1/23. od 26.07.2023. godine,  i to:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je član akademskog osoblja izabran u nastavno zvanje u skladu sa članom 111. stav (2) alineja a) i b) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine  Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), (redovni profesor, vanredni profesor),
 • da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Sarajevu Šumarskom fakultetu,
 • da je član Vijeća organizacione jedinice Univerzitet u Sarajevu –Šumarskog fakulteta,
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
 • da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa, te u udruženjima/organizacijama iz oblasti sindikalnog organiziranja kao i ostale funkcije čije je obnašanje ograničeno posebnim propisima.

Uz prijavu na konkurs zainteresirani kandidati dužni su priložiti:

 • Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata (štampana i elektronska forma),
 • Bibliografiju datiranu i potpisanu od strane kandidata (štampana i elektronska forma),
 • Opis naučnog i stručnog rada,
 • Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora  (posljednji izbor u naučno-nastavno zvanje),
 • Potvrdu da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Sarajevu – Šumarskog fakulteta
 • Potvrdu da je član Vijeća na organizacionoj jedinici Univerzitet u Sarajevu –Šumarski fakultet,
 • Potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojom kandidat potvrđuje da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
 • Potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojom kandidat potvrđuje da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa, te u udruženjima/organizacijama iz oblasti sindikalnog organiziranja kao i ostale funkcije čije je obnašanje ograničeno posebnim propisima.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
 • Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri (3) mjeseca.   

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu

„Dnevni avaz“, web stranici Univerziteta u Sarajevu – Šumarskog fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol Fakulteta na adresu:

Univerzitet u Sarajevu – Šumarski fakultet

Zagrebačka broj 20, 71000 Sarajevo.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Kontakt osoba:Sekretar, tel. 033-812-490, e-mail: sekretar@sfsa.unsa.ba

Recent Posts
Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt